Dydd Sul, 12 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd:  1 Pedr 2:1-6 (BCND:tud.256 / BCN: tud.235)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’r oedfaon heddiw. Wrth i ni geisio’r Arglwydd gyda’n gilydd mewn addoliad, diolchwn iddo am ddod yn gnawd a bod Iesu Grist yn Waredwr llwyr ddigonol ar gyfer ein holl anghenion. Gwyddom fod nifer o’n plith yn wynebu cyfnod digon anodd ar hyn o bryd ac wrth gydymdeimlo, gweddïwn y byddant yn profi nerth yr Arglwydd yn gynhaliaeth, ac y gallwn oll rannu yn hyder cri’r Salmydd: ‘Un tlawd ac anghenus wyf fi, ond y mae’r Arglwydd yn meddwl amdanaf. Ti yw fy nghymorth a’m gwaredydd; fy Nuw, paid ag oedi!’ (Salm 40:17)

Trwy ddydd Mercher bu’r sôn am y Gyllideb yn llenwi’r newyddion, gyda’r cyfryngau am y gorau yn ceisio dadansoddi pwy fyddai ar ben eu digon, a phwy fyddai’n flin oherwydd y penderfyniadau diweddaraf. Ac os ydych yn tueddu i wrando ar wleidyddion yn trafod y sefyllfa economaidd, byddwch yn gyfarwydd â’r dadleuon a’r safbwyntiau sy’n cael eu gwyntyllu’n gyson o blaid, neu yn erbyn y penderfyniadau a gaiff eu gwneud. Yn gyntaf, mae’r gwleidyddion yn pwysleisio fod yn rhaid cymryd y cam penodol y maent hwy o’i blaid er mwyn sicrhau y bydd pethau’n gwella. Yna, gwelwn wrthwynebwyr yn taro’n ôl trwy ddisgrifio beth yw realiti bywydau pobl fel y mae hi ar hyn o bryd. Ac yn olaf, clywir nifer o sylwebyddion yn egluro fod gwahaniaeth mawr yn aml rhwng yr ystadegau swyddogol a’r argraff y mae’r cyhoedd yn ei gael o’u sefyllfa – hynny yw bod ffigyrau economaidd cadarnhaol ddim o anghenraid yn golygu fod pobl yn profi mwy o arian yn eu pocedi. Ac wrth i ni droi at ein darlleniad ar y cyd o 1 Pedr 2 heddiw, gwelwn nifer o’r elfennau hyn yn codi eu pen mewn gwedd ysbrydol! Mae Pedr yn dangos yr angen ar i bobl Dduw droi cefn ar arferion pechadurus a drygionus gan yn hytrach ddyheu am laeth ysbrydol pur Gair Duw er mwyn iddynt dyfu yn eu ffydd (ad. 1 a 2). Ond nid cyfarwyddiadau moel yn unig sydd ganddo, ond hefyd sylweddoliad o realiti bywyd y Cristnogion y mae’n ysgrifennu atynt. Maent i grefu am faeth o’r Beibl am eu bod wedi profi tiriondeb Duw yn barod wrth ddod i gredu (ad. 3 sy’n adlais o Salm 34:8 ‘Profwch a gwelwch mai da yw’r Arglwydd.’) Ac yn olaf, mae Pedr yn atgoffa’i ddarllenwyr o’r hyn sydd yn wir amdanynt bellach os ydynt wedi dod i berthynas ag Iesu Grist. Waeth sut y maent yn teimlo, na pha mor anodd yw eu bywydau ar hyn o bryd, y gwirionedd yw fod gwerth neilltuol iddynt oherwydd eu bod yn perthyn i’r garreg sylfaen werthfawr – Crist ei hun. Realiti ysbrydol Cristnogion yw ein bod yn feini bywiol – yn rhan o dŷ ysbrydol Duw yn y byd sy’n parhau i dyfu trwy laeth y Gair a’r bywyd sy’n dod i ni trwy’r conglfaen, yr Arglwydd Iesu ei hun. Ac wrth i ni fyfyrio ar hyn, ac ystyried y ffordd yr ydym yn gweld ein hunain, cofiwn eiriau hyfryd Pedr yn adnod 6 – ‘a’r hwn sy’n credu ynddo, ni chywilyddir byth mohono.’

Rhodri

Llais Bro Aled 12.03.17 (PDF)

Llais Bro Aled 12.03.17 (Word)

Comments are closed.