Dydd Sul, 2 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd:  Sechareia 9:9-10 (BCND:tud.863 / BCN: tud.787)

Croeso cynnes i bawb i’n hoedfaon heddiw. Wrth i ni nesáu at y Pasg, gweddïwn am gymorth yr Ysbryd Glân i sylweddoli mor wych ydyw’r Arglwydd sy’n achub, ac mor hyfryd o bendant yw’r gair “gorffennwyd” a ddaeth o enau Iesu cyn iddo farw ar y groes (Ioan 19:30). Cwblhaodd y Gwaredwr ei waith, fe’i gwnaed yn felltith yn ein lle, ac oherwydd hynny daeth holl fendithion ysbrydol y nef yn eiddo i’r rhai sy’n perthyn i’r Meseia (Effesiaid 1:3).

Un term sydd wedi cael ei ddefnyddio’n aml ar y cyfryngau yn ddiweddar yw newyddion ffug neu fake news. Darlledwyd rhaglen S4C ar y pwnc sy’n cyfeirio at benawdau a straeon newyddion nad oes fawr ddim sail ffeithiol iddynt. Er hynny, maent yn cael cryn sylw ac yn llwyddo i dwyllo llawer oherwydd bod cynifer yn pasio’r straeon hyn ymlaen fel rhai gwir. Wrth gwrs, gall hynny ddigwydd yn ein sgyrsiau ninnau wrth i straeon ledu fel tân gwyllt, weithiau heb lawer o sail iddynt. I Gristnogion mae arweiniad y Beibl yn glir – fod hel straeon dirmygus yn cael ei wahardd (Iago 4:11) a chelwyddau yn deillio o’r diafol (Ioan 8:44). Nid ffaith ddibwys yw’r datganiad mai gair y gwirionedd yw’r Efengyl Gristnogol (Colosiaid 1:5) a chofiwn mai Arglwydd heb dwyll yn ei enau yr ydym yn ei addoli (1 Pedr 2:22). Sut ddylai hyn i gyd ddylanwadu arnom felly? Trwy ein gwneud yn ofalus o’r hyn yr ydym yn gwrando arno ac yn ei gredu, a’r un mor ofalus o’r hyn a ddywedwn wrth eraill. Hyd yn oed mewn cyd-destun Beiblaidd gwelwn sut all pobl fynd dros ben llestri wedi iddynt glywed rhywbeth neu gael camsyniadau. Yn Sechareia 9, ceir disgrifiad grymus o ddyfodiad y Brenin buddugoliaethus i mewn i Jerwsalem. Efallai fod y disgrifiad hwn yn swnio’n gyfarwydd iddo gael ei ddyfynnu yn y Testament Newydd wrth i Iesu ddod i mewn i Jerwsalem (Mathew 21:1-10). Wrth gwrs, nid ffug newyddion oedd yr hanes am Fab Dafydd yn dod i mewn i Jerwsalem, yn hytrach gwir gyflawniad o broffwydoliaeth Sechareia ydoedd, ond nid oedd y dyrfa cweit wedi deall hyn yn iawn. Credent hwy mai arweinydd gwleidyddol, milwrol oedd Iesu o Nasareth, pan fod y gwirionedd yn bell iawn o hyn. Tybed ydym ni’n tueddu i wneud camsyniadau tebyg am Dduw ac am yr Arglwydd Iesu Grist? Ydym ni’n cymryd pethau yn ganiataol heb ystyried yn ddifrifol beth sy’n wir? Ydym ni wedi edrych yn fanwl ar yr hyn ddywed y Beibl am Dduw, ei addewidion a’i waith bendigedig fel Ceidwad ym mherson Iesu? O wneud hynny, cawn ein calonogi, ein hargyhoeddi a’n hadeiladu mewn ffydd wrth sylweddoli fod yr hyn ddigwyddodd ar Galfaria ac ar y trydydd dydd yn llawer gwell nac unrhyw stori sy’n dod o ddychymyg dynol. Pam? Oherwydd ei fod yn profi’r gwirionedd fod Duw wedi caru’r byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.

Rhodri

Llais Bro Aled 02.04.17 (PDF)

Llais Bro Aled 02.04.17 (Word)

Comments are closed.