Dydd Sul, 23 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd:  Ioan 20:24-29 (BCND:tud.127/ BCN: tud.116)

Wel wir, pwy fasa’n meddwl? Yn ychwanegol at yr holl grafu pen ynglŷn â chanlyniadau gadael yr Undeb Ewropeaidd a’r hyn y mae’r Arlywydd Trump yn mynd i’w wneud nesaf, gallwn erbyn hyn ychwanegu ansicrwydd Etholiad Cyffredinol annisgwyl i’r pair. Beth sy’n mynd i ddigwydd a sut wnaiff y pethau hyn ein heffeithio ni am y blynyddoedd sy’n dod? Efallai nad yw’r newyddion hwn na’r straeon cyson am ddylanwad Brexit o fawr o ddiddordeb i chi, ond maent yn siŵr o ddylanwadu ar ein bywydau mewn un ffordd neu’r llall. Trwy gydol ein bywydau fe fyddwn yn wynebu cyfuniad rhyfedd o bethau sy’n ein synnu wrth iddynt godi’n gwbl annisgwyl, a digwyddiadau eraill yr ydym yn gwybod amdanynt ac wedi bod yn paratoi amdanynt ers talwm. Hyd yn oed yn ein bywydau ysbrydol ceir amgylchiadau gwahanol y mae angen delio â hwy o’r newydd gydag amynedd a doethineb Duw, a sefyllfaoedd y gwyddom yn rhy dda amdanynt wrth i ni frwydro i roi pechod i farwolaeth neu wrth i ni ymwneud â phobl eraill.

Ond sut mae Cristnogion i fod i ymateb? Bod yn gyfforddus tra’r ydym yn wynebu amgylchiadau cyfarwydd ac anobeithio pan mae pethau’n llamu i’n bywydau’n ddirybudd gan droi popeth ben i waered? Wrth i griw Llanw wrando ar John Treharne yn pregethu yn y boreuau yn ystod yr wythnos ddiwethaf, yr ydym wedi cael braint o gael ein hatgoffa o bwy yn union yw’r Arglwydd sy’n caru ac yn achub ei bobl. Bu John yn canolbwyntio ar y Fendith yr ydym i gyd mor gyfarwydd â’i chlywed sy’n darlunio’r Tad sy’n caru, y Mab sy’n dangos gras a’r Ysbryd yr ydym yn ei gymdeithas. Wrth feddwl ymhellach am hyn, sylwn fod cariad Duw yn ôl Salm 118 yn gariad sydd hyd byth, ac sydd wedi arwain at ddyfodiad y Mab i’r byd i achub pechaduriaid. Yn wir, dywed y Beibl fod Iesu wedi’i neilltuo i fod yn briodfab a’r eglwys wedi cael ei threfnu i fod yn briodferch i’w gilydd cyn seilio’r byd (Effesiaid 1:4; 1 Pedr 1:20). Ac felly, mae cariad tragwyddol Duw y Tad wedi golygu cynllun tragwyddol i adfer y berthynas rhwng Duw a dyn trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Ond gyda hynny, wrth i ni ddod i berthynas â’r Duw godidog hwn, cawn yr Ysbryd Glân yn rhodd sy’n rhoi nerth i ni o’r newydd i wynebu pob math o sefyllfaoedd dryslyd ac anodd. Ac felly, beth bynnag yw ein sefyllfa, cyfarwydd neu brawychus o anghyfarwydd, mae’r adnoddau, yr addewidion, y gynhaliaeth a’r nerth sydd ei angen oll i’w cael yn yr Arglwydd ei hun. Diolchwn iddo, a rhown ein ffydd yn y Mab i brofi llawenydd a heddwch perffaith sydd y tu hwnt i bob dychymyg. (Philipiaid 4:7)

Rhodri

Llais Bro Aled 23.04.17 (PDF)

Llais Bro Aled 23.04.17 (Word)

Comments are closed.