Dydd Sul, 21 Mai 2017

Darlleniad y Dydd:  1 Corinthiaid 2:12-16 (BCND:tud.182/ tud.166)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau. Beth am i ni ddechrau’r diwrnod heddiw gydag agwedd debyg i’r Salmydd, sy’n annog ei hun i beidio dal yn ôl wrth fendithio a moli’r Arglwydd sanctaidd? Rydym am atgoffa’n hunain o’r Duw sy’n llawn doniau, yn maddau ein holl gamweddau ac yn iacháu ein holl afiechyd. (Salm 103:2-3) Ac wrth wneud hyn, diolchwn am Dduw graslon a ddaeth yn gig a gwaed yn Iesu Grist i brofi bod maddeuant ac iachâd am byth i’w gael wrth i ni ymddiried ym Mab Duw.

Petawn yn mynd o gwmpas pentrefi a threfi cyfagos a holi pobl ar y stryd beth sy’n gwneud Cristnogion yn wahanol i bobl eraill, beth fyddech chi’n disgwyl iddynt ei ddweud? Bod Cristnogion yn byw yn ôl rheolau gwahanol, eu bod ychydig yn od, neu efallai’n bobl sy’n cymryd rhai pethau’n rhy ddifrifol? Fyddech chi’n disgwyl clywed yr ateb fod Cristnogion yn deall pethau’n well? Efallai ddim, ond dyna’r hyn y mae Paul yn ei egluro yn y darn o’i Lythyr Cyntaf at y Corinthiaid y byddwn yn ei ddarllen gyda’n gilydd heddiw. Wrth gwrs, nid yw Paul am funud yn ceisio honni fod Cristnogion yn well na phobl eraill, ond mae’n nodi fod y rhai sydd wedi derbyn yr Ysbryd Glân â dealltwriaeth o’r hyn y mae Duw wedi ei roi i’w bobl. Meddyliwch am ychydig am rai o ddisgyblion cynharaf Iesu – Pedr ac Ioan a alwyd ganddo ar lan y môr yng Ngalilea, pysgotwyr digon cyffredin a phobl heb ddim addysg yng ngolwg yr arweinwyr Iddewig (Actau 4:13). Eto, dyma’r rhai a ddaeth wedi’r Atgyfodiad a’r Pentecost i fod yn arweinwyr dylanwadol yr Eglwys Gristnogol wrth iddi dyfu a lledaenu o Jerwsalem. Oherwydd dylanwad yr Ysbryd Glân arnynt, gallodd y ddau hyn gyhoeddi fod maddeuant a pherthynas iawn gyda Duw yn dod i ran pawb fyddai’n dod i gredu yn Iesu Grist, am mai Ef oedd y Meseia – ‘Oen Duw sy’n cymryd ymaith bechod y byd.’ (Ioan 1:29) Ac wrth i ni feddwl am ein sefyllfa heddiw, dylem sylweddoli fod yr Ysbryd Glân yn parhau i wneud yr un gwaith ymhlith Cristnogion. Mae’n ein galluogi i gael meddwl Crist a deall gwaith Duw trwy Iesu Grist mewn ffordd na fydd pobl sydd heb Grist yn ei ddeall. Peidiwn â gadael i hyn ein digalonni na’n gwneud yn falch – os ydym wedi dod i gredu yng Nghrist, nid i ni mae’r diolch am hynny ond i Dduw am fod mor raslon tuag atom. Ac os ydym yn siarad â chyfeillion sydd ddim yn credu, ac yn teimlo fod yna wal o ddiffyg deall rhyngom, cofiwn mai dim ond trwy’r Ysbryd y mae’r gorchudd yn cael ei godi, a bod yr Ysbryd hwnnw’r un mor bwerus a galluog i roi bywyd newydd a meddwl Crist i bobl heddiw ac yr oedd yng nghyfnod Pedr, Ioan a Paul.

Rhodri

Llais Bro Aled 21.05.17 (PDF)

Llais Bro Aled 21.05.17 (Word)

Comments are closed.