Dydd Sul, 4 Mehefin 2017

Darlleniad y Dydd: Actau 2:14-21 (BCND:tud.130/ tud.119)

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ym Mro Aled heddiw. Llongyfarchiadau mawr hefyd i bawb fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, a gobeithio na chawsoch ormod o ddiflastod mewn tagfeydd traffig!

Cofiwch am Oedfa’r Fro yn Festri Capel Coffa Henry Rees heno, lle byddwn yn diweddu ein cyfres ar y Colosiaid trwy gael trosolwg o’r llythyr. Bydd cyfle i holi ac ateb cwestiynau sydd wedi codi dros y misoedd diwethaf a gweddïwn am fendith Duw ar y trafod a’r moli.

Pentecost. Gair anghyfarwydd i’r rhan fwyaf ohonom y tu allan i furiau’r capel, ond term sy’n bwysig eithriadol i Gristnogion oherwydd yr hyn yr ydym yn ei gofio a’i ddathlu heddiw. Ystyr Pentecost yw pumdeg diwrnod gan ei bod yn ŵyl Iddewig fyddai’n cael ei chynnal hanner can diwrnod wedi dechrau dathliadau’r Pasg. Ond nid fel gŵyl Iddewig y mae Cristnogion yn dathlu’r Pentecost, ond yn hytrach, cofiwn y digwyddiad dramatig yn Jerwsalem pan lanwyd y disgyblion gan yr Ysbryd Glân. Roedd Iesu wedi addo hyn iddynt o flaen llaw, ond pan ddisgynnodd yr Ysbryd Glân, nid dim ond y disgyblion a effeithiwyd ond nifer helaeth o Iddewon o wahanol rannau o’r byd. Clywodd bobl am weithredoedd nerthol Duw yn eu hieithoedd eu hunain, ac felly gwelwyd cychwyn lledaeniad yr Efengyl o Jerwsalem i bob cornel o’r byd (fel y rhagfynegodd Iesu yn Actau 1:8!) Ond digwyddodd mwy na hynny hyd yn oed ar Sul y Pentecost. Os darllenwn yr holl hanes yn Actau 2 sylweddolwn fod yr Ysbryd Glân hefyd wedi galluogi Pedr i bregethu i’r dyrfa gan egluro bod digwyddiadau dramatig y Pentecost i gyd yn gysylltiedig â chroeshoeliad ac atgyfodiad Iesu Grist a ddigwyddodd ddeufis yn gynharach. O glywed hyn, ymatebodd nifer i alwad Pedr i droi cefn ar eu pechod a rhoddodd o gwmpas 3,000 o bobl eu ffydd yn Iesu Grist y diwrnod hwnnw (Actau 2:41).

Os ydym am i’r Efengyl gael ei chyhoeddi’n glir ar draws Cymru a’r byd, os ydym am weld mwy a mwy o bobl yn ymateb i’r hyn a glywant trwy gredu yn Iesu Grist a derbyn maddeuant, rhaid i’r Ysbryd Glân fod ar waith. Dyna sy’n amlwg o hanes y Pentecost ac wrth gael ein hatgoffa o hyn, beth am i ninnau weddïo ar i’r Ysbryd weithio’n rymus ynom ni, a thrwom ni heddiw. Oherwydd er y gallwn yn aml deimlo’n annigonol neu’n swil o wneud ein gwaith fel llysgenhadon Crist, cofiwn mai ‘nid ysbryd sy’n peri llwfrdra a roddodd Duw i ni, ond ysbryd sy’n peri nerth a chariad a hunanddisgyblaeth.’ (2 Timotheus 1:7)

Rhodri

Llais Bro Aled 04.06.17 (PDF)

Llais Bro Aled 04.06.17 (Word)

Comments are closed.