Dydd Sul, 11 Mehefin 2017

Darlleniad y Dydd: Micha 4:6-8 (BCND:tud.844/ tud.769)

Bore da a chroeso i wasanaethau Bro Aled heddiw. Gweddïwn y byddwn yn dod i adnabod yr Arglwydd yn well wrth i ni ddod at ein gilydd o dan awdurdod Ei Air.

Tybed faint ohonom sydd wedi ein siomi efo’r tywydd wythnos yma? Ar ôl cyfnod o dywydd braf, sefydlog a sych, rydym wedi mynd yn syth i Hydref cynnar! Efallai ei fod yn newyddion da i ffermwyr, ond i’r rhai ohonom sy’n ceisio chwarae criced, mae’n annifyr iawn. Mae’r gwynt yn ein chwythu i bob cyfeiriad a’r glaw yn ein cadw rhag mynd y tu allan. Fe allwn deimlo fel yna mewn bywyd – fod pethau yn ein taflu o gwmpas ac yn ein cadw ni rhag gwneud y pethau rydym ni eisiau ei wneud. Yn aml, yn enwedig wrth ystyried yr ymosodiadau terfysgol sydd wedi taro Prydain dros yr wythnosau diwethaf a thros y byd yn y blynyddoedd diwethaf, mae’n gallu teimlo fel petaen ni mewn gwynt cryf sy’n ein taflu o gwmpas. Wrth fynd trwy sefyllfaoedd caled, gall ein hyder gael ei daro, a’n gobaith gael ei erydu.

Yn y sefyllfaoedd yma, faint o gysur ydy geiriau’r proffwyd Micha o’n darlleniad heddiw? Gan siarad mewn amser pan fydd pobl Dduw yn cael eu gwasgaru a’u cymryd yn gaethweision, mae Micha yn proffwydo cyfnod gwell. Mae’n gweld, trwy’r sefyllfa anodd, trychinebus i bobl Dduw, fod amser rhagorach i ddod, amser pan fydd yr Arglwydd “yn casglu’r rhai sydd ar chwâl”, y rhai cloff, y rhai sydd wedi cael eu anafu gan brofion ysbrydol (adn 6) ac yn dod â nhw o dan ei ofal. Mae’n ddarlun o bobl fregus iawn, sydd wedi cael eu profi ac wedi dod trwy’r profion ysbrydol a chorfforol hynny, ond nid heb friwiau. Proffwydoliaeth Micha yma ydy y bydd Duw – sydd yn Frenin ac yn amddiffynnwr i’r bobl hyn – yn cael y safle anrhydedd yn eu bywydau. Hynny ydy, er y diogelwch a’r noddfa a’r cysur sydd i’w gael yn nwylo’r Arglwydd, y peth mwyaf godidog am gael dod yn rhan o Deyrnas Duw ydy Ei fod yn cael y safle anrhydedd yn ein bywydau ni.

Ein dyfodol a’r hyn sy’n rhoi gobaith i ni fel Cristnogion ydy gwybod fod y diwrnod yma yn mynd i ddod. Mi fydd diwrnod pan fydd pob poen a thristwch a dioddefaint yn dod i ben. Ond yn fwy rhagorol, bydd dydd yn dod pan fydd pob glin yn plygu a phob pen yn ymgrymu i enw hyfryd ein hiachawdwr Iesu Grist.

Gwion

Llais Bro Aled 11.06.17 (PDF)

Llais Bro Aled 11.06.17 (Word)

Comments are closed.