Dydd Sul, 18 Mehefin 2017

Darlleniad y Dydd: Datguddiad 21:1-6 (BCND:tud.285/ tud.261)

‘O Arglwydd, ein Iôr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear!’ Dyna’r geiriau sydd i’w clywed ar ddechrau Salm 8, ac wrth i ni ymuno â’n gilydd i roi clod i Dduw, gofynnwn am gymorth yr Ysbryd i sylweddoli hynny drosom ein hunain.

Yn Oedfa’r Fro heno byddwn yn cael cwmni’r Parchedig Euros Wyn Jones, Llangefni a byddwn hefyd yn cael cyfle i ofyn bendith Duw ar Sarah Dafydd cyn iddi gychwyn ar daith i Affrica ddiwedd yr wythnos. Fel y gwyddoch, buom fel gofalaeth yn casglu arian at argyfwng Ethiopia ar ddechrau’r flwyddyn, ond mae elusen Tearfund wedi ymrwymo i waith tymor hir yn y wlad hefyd. Bydd Sarah yn ymweld ag Ethiopia fel rhan o dîm Tearfund er mwyn tystio i’r cynlluniau gwerthfawr sy’n cael eu gweithredu yno er mwyn helpu merched i fynd i’r afael â thlodi. Dymunwn daith fendithiol a bythgofiadwy i Sarah, ac edrychwn ymlaen at gael clywed yr hanes ganddi am waith Duw yn y rhan arbennig hon o’i greadigaeth!

I’r rhai ohonoch sy’n cofio rhaglenni teledu’r 1980au, roedd yr A-Team yn rhaglen hynod o boblogaidd. O bennod i bennod byddai’r criw yn wynebu anturiaethau cyffrous, ac yn aml tua diwedd y rhaglen byddai arweinydd yr A-Team, Hannibal Smith yn yngan y geiriau cofiadwy: ‘I love it when a plan comes together!’ Mewn termau Beiblaidd dyna’r ydym ni’n ei weld yn ein darlleniad ar y cyd o lyfr olaf y Beibl. Gall Llyfr y Datguddiad ymddangos yn ddigon rhyfedd i ni gan ei fod yn llawn delweddau dramatig a dieithr, ond cofiwn mai un o’i nodweddion yw’r cyfoeth o gyfeiriadau ac adleisiau o’r Hen Destament sy’n cael ei gynnwys ynddo, ac mae hynny’n wir am ein darlleniad heddiw. Yn Datguddiad 21 cawn gip ar addewidion bendigedig yr Arglwydd yn cael eu gwireddu mewn disgrifiadau godidog. Duw yn byw yng nghanol ei bobl a holl effeithiau pechod wedi darfod. Allwn ni ddychmygu’r fath sefyllfa? Ddim yn hawdd iawn oherwydd bod marwolaeth, poen a thristwch mor gyfarwydd trwy gydol ein bywydau. Ond sylwch beth yw’r weledigaeth – Duw yn sychu dagrau, dim marwolaeth (mae Iesu wedi concro’r bedd trwy ei farwolaeth a’i atgyfodiad), a galar, wylo a phoen wedi diflannu am byth. Wrth i ni barhau i weld y lluniau brawychus o’r tân dinistriol yn Llundain, dylai’r geiriau hyn gadarnhau mor dyngedfennol yw gwaith achubol Iesu. Pan ydym yn dod i gredu yng Nghrist rydym yn profi o’r dŵr bywiol sy’n gwneud gwahaniaeth aruthrol rwan, ac ymlaen i dragwyddoldeb (Ioan 4:10-14). Ac felly, wrth wynebu amgylchiadau anodd, dylai’r Cristion gofio fod mwy i’n bywydau na’r hyn yr ydym yn ei brofi ar hyn o bryd. Dylem ymdrechu i beidio ‘gollwng gafael yn y gobaith sicr mae’r newyddion da yn ei gynnig’ (Colosiaid 1:23), ond yn hytrach annog ein hunain a’n gilydd i bwyso ar yr addewid y bydd Duw yn gwneud pob peth yn newydd (Datguddiad 21:5).

Rhodri

Llais Bro Aled 18.06.17 (PDF)

Llais Bro Aled 18.06.17 (Word)

 

 

Comments are closed.