Dydd Sul, 9 Gorffennaf 2017

Darlleniad y Dydd: Hosea 14:1-4 (BCND:tud.826/ tud.752)

Bore da a chroeso unwaith eto i’r gwasanaethau ar draws y Fro. Dewch i ni ddod at ein gilydd i gydaddoli a rhoi ein hunain o dan awdurdod Gair Duw heddiw. Gweddïwn y byddwn fel unigolion yn dod i nabod yr Iesu yn well.  Pwy bynnag ydym ni, beth bynnag sydd wedi digwydd yn ein hwythnos, dewch i ni ddod heddiw a rhoi ein hunain o flaen yr Hollalluog.

Wrth edrych ar ein darlleniad heddiw, gallwn weld agwedd debyg trwy alwad Hosea i bobl Israel. Roedd pobl Israel yn y cyfnod yma yn bobl oedd, i raddau helaeth, wedi cefnu ar yr Arglwydd.  Roeddent yn addoli duwiau wedi’u gwneud o aur, arian a phren, ac yn cael eu harwain gan frenin oedd yn eu tynnu oddi wrth Dduw a thuag at ffug-dduwiau eraill.  Arweiniodd hyn at ddirywiad o ddiwylliant Iddewig wrth i bobl Israel fynd ymhellach i mewn i afael pechod ac ildio i bob math o bechodau.

Rŵan, nid i ddweud bod ein bywydau ni yn y fath stad â hyn, ond allwn ni uniaethu gydag Israel yn y sefyllfa yma? Yn ein bywydau ni, ydym ni wedi troi oddi wrth Dduw ac wedi cael ein harwain oddi wrth y gwirionedd?  Neu hyd yn oed, fel mae’n hawdd gwneud ar ddiwrnodau hir o haf (os ydy’r silwair i gyd i mewn), ydym ni’n llithro i ffwrdd heb sylweddoli?  Os ydym, mae neges Hosea i ni.

Ynghanol hyn i gyd, wrth i bethau fynd o ddrwg i waeth i’r wlad, mae Duw yn cynnig ffordd yn ôl. Mae’n cynnig maddeuant i’w bobl.  Mae Hosea yn y fan yma yn trosglwyddo galwad Duw i’w bobl a gofyn iddyn nhw edifarhau: “Tro yn ôl ato, a dweud “Maddau’n llwyr i ni…” (Hosea 14:2).  Ein drygioni ni sy’n achosi i ni syrthio oddi wrth Dduw, ond eto mae Duw yn cynnig ein codi.  Fel Israel yn troi at Asyria, er ein bod ni’n trio pob peth arall i wella’n sefyllfa, mae Duw yn cynnig Ei law i’n codi.  Er ein bod ni eisiau brifo pobl eraill, neu achosi iddyn nhw syrthio weithiau, mae Duw eisiau i ni droi yn ôl ato fo.

Mae’r Arglwydd yn Dduw sy’n llawn o gariad ac sy’n sicr o faddau i ni, beth bynnag yw ein sefyllfa. Dim ots pa mor hir ryda ni wedi bod yn cysgu, neu osgoi mynd i’r capel, neu gwrdd gweddi, mae Duw yn ein gwella o’n gwrthgiliad ac yn ein caru ni’n ddiamod! (Hosea 14:4)  Pa mor anhygoel ydy’r newyddion yma: 38 Dw i’n hollol sicr fod dim byd yn gallu’n gwahanu ni oddi wrth ei gariad e.  Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na’r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith.  Dydy angylion ddim yn gallu, na phwerau ysbrydol drwg.  Dim byd yn y presennol nac yn y dyfodol.  39 Dim byd ym mhellteroedd eitha’r gofod nac yn nyfnderoedd y ddaear!  Na, does dim yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu’n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein Harglwydd ni, y Meseia Iesu!  (Rhufeiniaid 8:38-39)

Gwion

Llais Bro Aled 09.07.17 (PDF)

Llais Bro Aled 09.07.17 (Word)

Comments are closed.