Dydd Sul, 16 Gorffennaf 2017

Darlleniad y Dydd: 1 Corinthiaid 13: 4-7 (BCND:tud.191/ tud.174)

‘Molwch yr Arglwydd. Da yw canu mawl i’n Duw ni, oherwydd hyfryd a gweddus yw mawl.’ Dyna’r ffordd y mae’r Salmydd yn dechrau Salm 147 ac maent yn eiriau i’n hannog ninnau hefyd i roi clod i Dduw gyda’n gilydd yn ein hoedfaon heddiw. Meddyliwch am y peth – mae rhoi mawl i’r Arglwydd ardderchog yn gwbl addas oherwydd mai dyna mae’r Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân yn ei haeddu. Diolchwn fod Duw yn ein cynorthwyo yn ein gwendid a gweddïwn ar i’r Ysbryd Glân weithio ynom i’n harwain i foli’r Arglwydd â’n holl galon.

Dwi am fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb ohonoch fu’n rhan o Ddiwrnod Gweddi Bro Aled ddydd Mercher. Cawsom amser hyfryd yn ceisio Duw gyda’n gilydd gan gyflwyno’n hardal a’n gwlad i Dduw. Hyd yn oed os na fu hi’n bosib i chi ddod atom, diolch am y ceisiadau gweddi ac am eich gweddïau o bell! Bu’n fendith fawr myfyrio ar wahanol rannau o’r Beibl a chael cyflwyno’n deisyfiadau i Dduw yn yr hyder y gall Ef wneud llawer mwy na’r hyn yr ydym yn ei ofyn neu hyd yn oed yn ei ddychmygu! (Effesiaid 3:20)

Rydym am ddiolch hefyd fod Sarah wedi dychwelyd yn ddiogel o Ethiopia ers ychydig o wythnosau, a chawn gyfle i gael clywed ychydig am ei thaith a gwaith gwych Tearfund yn Ethiopia yn oedfa’r fro heno lle y byddwn hefyd yn croesawu Rhun Murphy atom i bregethu. Cofiwch fod croeso cynnes i bawb ohonoch fel arfer.

Dwi’n siŵr fod darlleniad y dydd heddiw’n un cyfarwydd i’r rhan fwyaf ohonom oherwydd y disgrifiad cofiadwy a gawn ynddo. Ond rhaid i ni beidio bod yn sentimental a’i weld fel llenyddiaeth gelfydd yn unig. Mae Paul yn darlunio cariad yn y ffordd hon er mwyn atgoffa Cristnogion Corinth: dyma’r hyn sydd i fod yn amlwg yn eich plith chi! Nid doniau ysbrydol a galluoedd ddylai gyfrif fwyaf ymhlith pobl Dduw ond cariad. Cofiwn nad teimlad anwadal yw cariad yn y Beibl ond gweithredu er daioni eraill fel y gwelwyd ar ei fwyaf clir ym marwolaeth Iesu Grist dros bechaduriaid. Felly wrth i ni ddarllen y portread hwn o natur cariad, nid yw’n syndod y cawn ein hatgoffa o gymeriad Iesu – yr un sy’n amyneddgar, yn gymwynasgar, ac yn cydlawenhau â’r gwirionedd. Ac os awn ymlaen i fesur ein bywydau ein hunain yn erbyn disgrifiad Paul o gariad byddwn yn sicr o syrthio’n brin. Er hyn, cyfleu’r cariad y mae’r Cristion wedi ei dderbyn eisoes trwy ei berthynas ag Iesu Grist y mae Paul ac felly ni ddylem anobeithio. Ar sail y cariad dwyfol hwnnw, ac yng ngrym yr Ysbryd a ddaeth i ni yng Nghrist yr ydym i ymdrechu i garu’n gilydd trwy’r amser. ‘Yr ydym ni’n caru, am iddo ef yn gyntaf ein caru ni.’ (1 Ioan 4:19).

Rhodri

Llais Bro Aled 16.07.17 (PDF)

Llais Bro Aled 16.07.17 (Word)

Comments are closed.