Dydd Sul, 23 Gorffennaf 2017

Darlleniad y Dydd: Numeri 6: 22-27 (BCND:tud.127/ tud.116)

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch sydd ym Mro Aled, a gobeithio y caiff bawb sy’n ymweld â’r Sioe yn Llanelwedd wythnos lwyddiannus yno. Wrth i ni ddod at gyfnod o orffwys ar gyfer nifer o weithgareddau’r ofalaeth dros yr haf, diolchwn fod cynhaliaeth yr Arglwydd i’w bobl yn gyson, ac y gallwn ddibynnu arno am ras a chariad ym mhob sefyllfa trwy’r Arglwydd Iesu Grist. Gweddïwn am fendith Duw ar oedfaon y dydd fel y cyflwynwn holl weithgareddau’r haf iddo, yn arbennig felly’r holl gyrsiau plant a phobl ifanc a gynhelir ar draws y wlad.

Pan glywch y gair bendith, be ddaw i’ch meddwl? Y weddi arferol ar ddiwedd gwasanaeth Cristnogol, gofyn bendith cyn bwyta, neu’r hyn a ddywed rhai pobl ar ôl i chi disian?! Yn y Beibl mae’n air sy’n codi’n aml oherwydd ei fod yn disgrifio’r cyflwr o les a daioni a ddaw i bobl trwy haelioni’r Arglwydd Dduw. Y gwrthwyneb i fendith yw melltith ac fe roddir rhybuddion cyson trwy’r Hen Destament fod bendith yn dod o gadw at y cyfamod a wnaeth Duw â’i bobl, a melltith yn sgil torri’r cyfamod a throi cefn ar y Duw graslon a’u hachubodd. Yn ein darlleniad ar y cyd heddiw, cawn glywed un o’r bendithion Beiblaidd cyfarwydd hynny a gaiff eu hadrodd mewn nifer o wasanaethau Cristnogol arbennig. Boed mewn bedydd, priodas neu wrth neilltuo rhywun i waith arbennig o fewn yr eglwys, adroddir y fendith o Numeri 6 fel arwydd o’n dyhead i weld Duw yn gweithredu er lles ei bobl.

Mae’r weddi hon yr oedd yr offeiriaid i’w dweud yn atgyfnerthu un o wirioneddau mwyaf rhyfeddol yr holl Feibl – fod y Duw sy’n greawdwr â bwriadau daionus ar gyfer ei bobl er nad ydynt yn haeddu dim o hynny oherwydd eu gwrthryfel. Cofiwn mai’r Arglwydd ei hun sy’n gorchymyn Moses i sicrhau fod y fendith hon i gael ei hadrodd, nid pobl yn ceisio gwneud i’w hunain deimlo’n well! Cyfeiria’r fendith mewn termau Iddewig at yr Arglwydd yn gwenu’n garedig ac yn bod yn dda hefo’i bobl (beibl.net). Sonnir am amddiffyn a Duw yn dangos trugaredd gan roi heddwch a threfn i’w greadigaeth. Wrth i ni glywed y geiriau hyn dylem sylweddoli sut y mae bendith Duw wedi dod atom ni yn ei Fab, Iesu Grist. Felly os ydym am ystyried ydw i yn cael fy mendithio gan Dduw, rhaid gofyn i ddechrau, ydw i wedi rhoi fy ffydd yn Iesu Grist? Os ydym, mae geiriau Iesu ei hun yn dweud ein bod wedi’n bendithio’n fawr, neu’n wyn ein byd hyd yn oed os cawn ein herlid a’n sarhau. (Mathew 5:11) Diolchwn i Dduw am ei holl ddaioni tuag atom, a gofynnwn am gymorth ei Ysbryd i fwynhau’r cyfan o’i fendithion sy’n eiddo i ni yng Nghrist.

Rhodri

Llais Bro Aled 23.07.17 (PDF)

Llais Bro Aled 23.07.17 (Word)

 

Comments are closed.