Dydd Sul, 3 Medi 2017

Darlleniad y Dydd:  2 Timotheus 2:8-10 (BCND:tud.234/ tud.214)

Croeso cynnes i’r oedfaon heddiw ac i Lais Bro Aled cyntaf tymor yr Hydref. Gobeithio i bawb ohonoch fwynhau’r haf a’ch bod yn edrych ymlaen at ailgychwyn gweithgareddau a chyfarfodydd arferol yr eglwysi a’r Fro. Gweddïwn ar i’r Ysbryd Glân barhau i’n hadnewyddu er mwyn i ni brofi sêl o’r newydd i addoli a gwasanaethu’r Arglwydd gyda’n gilydd.

Dros fis Awst cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau yn ardal Beddgelert i gofio’r diwygiad grymus fu yno ddau gan mlynedd yn ôl. Ac ar draws y byd bydd gwahanol weithgareddau yn cael eu cynnal i goffáu 500 mlynedd ers dechrau’r Diwygiad Protestannaidd. Rydym ni yma ym Mro Aled hefyd â rhan mewn dathliadau arbennig ar ddechrau mis Hydref wrth i ni ddathlu 450 o flynyddoedd ers i’r Testament Newydd gael ei gyhoeddi yn y Gymraeg, gyda gŵr o Lansannan, William Salesbury yn bennaf gyfrifol am ei gyfieithu.

Gallaf yn hawdd ddychmygu rhai o ddarllenwyr Llais Bro Aled yn ochneidio wrth ddarllen y paragraff blaenorol gan holi eu hunain – pam fod angen sôn cymaint am y gorffennol trwy’r amser? Onid Duw byw sydd gennym a galwad i ni ddilyn Iesu heddiw? Wrth gwrs fod yr Arglwydd yn ein galw i fod yn ddisgyblion ac yn dystion iddo mewn cyfnodau penodol, ond ffolineb o’r mwyaf fyddai diystyru beth mae Duw wedi ei wneud yn y gorffennol. Pan ddarllenwn trwy’r Hen Destament gwelwn batrwm yn codi ei ben yn aml wrth i bobl Dduw anghofio’r hyn a ddigwyddodd cynt, cyn iddynt grwydro mewn ffyrdd rhyfeddol o debyg i’w cyndeidiau! A beth oedd cyngor yr Apostol Paul i Timotheus yn 2 Timotheus 2:8? ‘Cofia Iesu Grist: ei gyfodi oddi wrth y meirw, ei eni o linach Dafydd, yn ôl yr Efengyl yr wyf fi yn ei phregethu.’ Mae’r broses o gofio pwy yw’r Arglwydd, a beth a wnaeth yn y gorffennol (yn enwedig wrth iddo ddod yn gnawd yng Nghrist) yn rhan allweddol o’n ffydd ni rwan, ac i’r dyfodol. Ac felly wrth i ni ddathlu’r hyn a fu, rydym am wneud (o leiaf!) dau beth. Yn gyntaf, rydym am ddiolch i’r Arglwydd am ei ffyddlondeb a’i ras gan ein bod yn parhau i dderbyn y fath fendith trwy foli Duw gydag emynau Pantycelyn a thrwy allu darllen Gair Duw yn ein hiaith ein hunain. Ond yn ail, rydym am i’r cofio a’r diolch droi’n weddïo disgwylgar y bydd ein Tad Nefol unwaith yn rhagor yn trugarhau wrthym. Gweddïwn am i Gristnogion dyfu yn eu hadnabyddiaeth o’u Gwaredwr ac i ni fyw bywydau sy’n amlygu Ei gariad mewn gair a gweithred. A gofynnwn ar i Dduw weithredu’n nerthol eto trwy’r Ysbryd fel bod Ei Efengyl yn cael ei chyhoeddi’n eang a phobl o bob cefndir ac oed yn dod i gredu yn Iesu Grist.

Rhodri

Llais Bro Aled 03.09.17 (PDF)

Llais Bro Aled 03.09.17 (Word)

Comments are closed.