Dydd Sul, 17 Medi 2017

Darlleniad y Dydd:   Luc 9:1-6 (BCND:tud.74/ tud.68)

‘Codaf fy llygaid i’r mynyddoedd; o ble y daw cymorth i mi? Daw fy nghymorth oddi wrth yr Arglwydd, creawdwr nefoedd a daear.’ Gyda’r geiriau cyfarwydd yna mae’r Salmydd yn dechrau Salm 121, ond maent hefyd yn gyfarwyddyd gwych i bawb ohonom ar gychwyn Sul arall. Os ydy pethau’n dda arnom neu ddim, gweddïwn ar i’r Ysbryd Glân ein harwain i sylweddoli mai creawdwr yr holl greadigaeth sy’n rhoi cymorth i’w bobl – a’i fod wedi mynd i’r eithaf i wneud hynny wrth i’r Arglwydd Iesu wisgo cnawd a dod i’n plith.

Dros yr wythnosau diwethaf cafodd effaith y stormydd enbyd yng ngogledd a chanolbarth America sylw helaeth ar y newyddion. Gydag un corwynt ar ôl y llall yn chwipio trwy Fôr y Caribî dinistriwyd eiddo a chartrefi miliynau o bobl. Y penwythnos diwethaf, roedd yr arbenigwyr tywydd yn darogan y byddai corwynt Irma yn taro talaith Florida yn yr Unol Daleithiau gydag adroddiadau fod rhwng 5 a 7 miliwn o bobl wedi cael eu hannog i adael eu cartrefi a dianc i ddiogelwch. Beth fyddai’n hymateb ni yn y fath sefyllfa tybed? Mae’n debyg y byddem yn dilyn y cyngor a roir pan mae larwm tân yn canu mewn adeiladau cyhoeddus – gadewch bopeth ac ewch allan cyn gynted â phosib. Dyna sut ydym ni’n tueddu i ymateb mewn argyfwng – sylweddoli beth sy’n bwysig a chymryd y pethau angenrheidiol yn unig.

Dyma’r pwyslais a welwn yn ein darlleniad o Efengyl Luc hefyd wrth i Iesu anfon ei ddisgyblion allan ar daith i ledaenu ei weinidogaeth Ef ar draws Galilea. Roedd y disgyblion i fynd gydag awdurdod Iesu i ddelio ag afiechyd, ysbrydion dieflig ac i gyhoeddi’r newydd da ym mhob man. A chan eu bod yn gweinidogaethu trwy nerth Crist, mae’n naturiol eu bod hefyd i fynd â’r hyn oedd yn angenrheidiol yn unig ar eu taith, i sicrhau eu bod yn dibynnu’n llwyr ar Dduw, ac nid ar eu galluoedd neu eu meddiannau eu hunain. Oherwydd nid cyflwyno gwaith didrafferth i’w ddisgyblion y mae Iesu yma gan ei fod hefyd yn codi’r posibilrwydd real y byddai pobl yn eu gwrthod oherwydd cynnwys eu neges a phwy a’u hanfonodd.

Erbyn Luc 9:10 gwelwn yr apostolion yn dychwelyd at Iesu gan roi adborth iddo o’r hyn a wnaethant. Onid yw hynny’n wers bwysig i Gristnogion heddiw hefyd, boed mewn cenhadaeth neu fywyd yn gyffredinol? Rydym i fyw ein bywydau o dan awdurdod, cyfarwyddyd, a thrwy nerth yr Un a’n carodd, ond gan wneud yn siŵr fod ein perthynas glos gydag Iesu yn parhau. Sut allwn ni wneud hyn? Trwy weddi, darllen ei Air a chwarae’n rhan fel aelodau o’r eglwys, gan ddiolch fod Iesu wrth roi comisiwn i’w ddisgyblion wedi eu hatgoffa: “Ac yn awr, yr wyf fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser.” (Mathew 28:20)

Rhodri

Llais Bro Aled 17.09.17 (PDF)

Llais Bro Aled 17.09.17 (Word)

Comments are closed.