Dydd Sul, 24 Medi 2017

Darlleniad y Dydd:   2 Cronicl 34:29-32 (BCND:tud.425/ tud.389)

Bore da a chroeso i’r gwasanaethau ar draws y Fro heddiw. Gweddïwn y byddwn ni’n dod i adnabyddiaeth ddyfnach o’r Arglwydd Dduw ac yn sylweddoli dyfnder y pethau mae wedi ei wneud drosom ni.

Tybed ydych chi’r math o bobl sy’n cymryd un golwg ar y byd ac yn meddwl: “Doedd pethau ddim fel yma ers talwm” neu “Roedd y byd yn well pan oeddwn i’n iau”? Mae’n gallu bod yn bleserus i hel atgofion am ein bywydau a’r hyn ddigwyddodd dros y byd, a dechrau meddwl fod y byd wedi bod yn fêl i gyd yn y gorffennol. Awn i hel atgofion am amser cyn ffonau symudol a chyfrifiaduron, neu am ryw adegau hanesyddol mewn chwaraeon, neu ryw swydd arbennig oeddem ni’n ei fwynhau. Gallwn feddwl yn ôl weithiau at amser pan oedd ein capeli’n llawn a sŵn da wrth i’r gynulleidfa ganu emynau. Tybed ydym ni weithiau yn edrych ar gymdeithas ac yn tristáu wrth weld y “cyfeiriad mae hi wedi mynd iddi”?

Wrth i ni ystyried ein darlleniad heddiw, hawdd fyddai i ni ddechrau cael rhyw fath o hiraeth am arweinydd fel Joseia – yn uno’r wlad o dan faner yr Efengyl ac yn pwyntio pobl tuag at yr Arglwydd a’r ffordd gywir o fyw. Wrth ddarllen yr hanes am y brenin ifanc ffyddlon, mae’n codi ein hysbryd, ond hefyd yn gallu gwneud i ni feddwl: Pam na all hyn ddigwydd heddiw?

Dowch i ni felly edrych o dan yr wyneb i weld beth sydd wir yn mynd ymlaen yn y fan hyn. Mae gennym ni genedl (Jwda) sy’n adnabyddus am fod yn chwit-chwat am ei ffydd yn Nuw. Wedyn, allan o nunlle, mae Joseia yn dod yn frenin, yn darganfod sgroliau’r Gyfraith ac yn sylweddoli mai dyma’r ffordd y dylai Jwda fod yn byw. Mae wedyn yn dechrau cyfres o ddiwygiadau crefyddol yn y deyrnas. Da iawn. Ochr arall y geiniog ydy proffwydoliaeth Jeremeia (3:6-10). Yma cawn olygfa dra wahanol o beth sy’n digwydd. “Ond er gwaetha hyn i gyd, dydy Jwda, ei chwaer anffyddlon, ddim wedi troi’n ôl ata i go iawn. Dydy hi ddim ond yn esgus bod yn sori” (Jeremeia 3: 10). Er gwaetha’r holl newidiadau i’r grefydd ac i’r wladwriaeth ac i addoliad, mae Duw yn dweud mai dim ond newid yr arwyneb oedd pobl Jwda, dim ond esgus ei bod yn sori. Tystiolaeth hyn oedd sut wnaethon nhw gefnu ar Dduw ar ôl diwedd teyrnasiad Joseia. Roedd Duw eisiau i galonnau pobl newid a throi yn ôl ato fo.

Rydym yn byw mewn cyfnod sy’n anodd i fod yn Gristion yn y gymdeithas, ond mae’n rhaid i ni gofio fod gan Dduw ddiddordeb yn ein calonnau ni ac mewn cael perthynas glos efo ni. Felly, yn lle poeni a gofidio am ein cymdeithas, llywodraeth, neu eglwysi, dewch i ni – o flaen pob peth arall – ddod at Dduw a gwneud ein perthynas gydag Ef yn iawn.

Gwion

Llais Bro Aled 24.09.17 (PDF)

Llais Bro Aled 24.09.17 (Word)

Comments are closed.