Dydd Sul, 1 Hydref 2017

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon arbennig ym Mro Aled heddiw i ddathlu 450 o flynyddoedd ers rhyddhau’r Testament Newydd yn y Gymraeg. Ar Hydref 7fed, 1567 y cyhoeddwyd y Testament Newydd Cymraeg cyntaf, a William Salesbury o Gae Du, Llansannan oedd yn bennaf gyfrifol am yr orchest hon ynghyd â chyfieithu rhannau eraill o’r Beibl o’r ieithoedd gwreiddiol i’r Gymraeg ar gyfer y Llyfr Gweddi Cyffredin a gyhoeddwyd yr un flwyddyn. Yn ystod yr oedfaon heddiw byddwn yn diolch i Dduw am gael derbyn y Beibl yn ein hiaith ein hunain, ac yn llawenhau fod hynny wedi golygu bod cenedlaethau o Gymry Cymraeg wedi cael clywed y newyddion gwych am Iesu Grist.

Ond nid edrych yn ôl ar y gorffennol yn unig y byddwn yn ei wneud (cawn fwy o gyfle i wneud hynny nos Fercher am 7.30 trwy gyfrwng darlith ar William Salesbury gan Gwynn Matthews.) Cofiwn fod ein Harglwydd Iesu Grist yr un ddoe, heddiw ac am byth (Hebreaid 13:8) a bod galwad Iesu ar i bobl ddod i’w ddilyn a’i adnabod yr un mor berthnasol heddiw ag erioed. Dywedodd yr Apostol Paul nad oedd ganddo gywilydd o’r Efengyl oherwydd mai ‘Dyma’r ffordd rymus mae Duw’n gweithio i achub pawb sy’n credu – yr Iddew a phawb arall hefyd. Dyma’r newyddion da sy’n dangos i ni sut allwn ni gael perthynas iawn â Duw.’ (Rhufeiniaid 1:16-17 Beibl.net) Ac oherwydd ein bod ninnau ym Mro Aled yn 2017 yn argyhoeddiedig mai trwy ffydd yn Iesu Grist y mae pobl yn dod i berthynas iawn â Duw, fel rhan o’n mawl byddwn yn gweddïo ar i Dduw barhau i weithio trwy ei Ysbryd Glân arnom fel Cymry fel bod yr Efengyl yn dwyn ffrwyth a llawer mwy yn dod i glywed, ac o glywed yn dod i gredu yn Iesu Grist fel eu Gwaredwr. I gyd-fynd â’n dyhead i weld gwaith Duw’n llwyddo yng Nghymru heddiw rydym wrth ein boddau yn cael croesawu Arfon Jones o Gaerdydd atom i’n dwy oedfa. Er bod ei wreiddiau yn Nyffryn Clwyd, mae Arfon wedi byw yn y brifddinas ers blynyddoedd bellach ac wedi cyfrannu’n helaeth at Gristnogaeth yn y Gymru gyfoes trwy gyfieithu nifer fawr o ganeuon mawl ac wrth gwrs y campwaith o gynhyrchu cyfieithiad Cymraeg cyfoes o’r Beibl trwy Beibl.net. Diolchwn i Dduw am y doniau a’r dyfalbarhad a roddodd i bobl fel William Salesbury, William Morgan, Arfon Jones ac eraill i sicrhau fod Gair Duw ar gael i bobl mewn iaith ddealladwy, a gweddïwn y bydd y broses honno’n mynd rhagddi i bobl ym mhob cornel o’r byd sydd eto i ddarllen y Beibl yn eu mamiaith.

Rhodri

Llais Bro Aled 01.10.17 (PDF)

Llais Bro Aled 01.10.17 (Word)

Comments are closed.