Dydd Sul, 15 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd:   Josua 4:1-8 (BCND:tud.199/ tud.182)

Bore da a chroeso cynnes i’r gwasanaethau ar draws Bro Aled. Gweddïwn heddiw y bydd Duw yn ein cynnal ac yn ein nerthu ac y byddwn yn dod i sylweddoli pa mor anhygoel ydy ei nerth a’i gariad drosom ni.

Ein darlleniad heddiw ydy hanes yr Israeliaid yn croesi’r afon Iorddonen ar ôl i Dduw achosi i’r afon stopio llifo er mwyn iddynt ei chroesi. Ar ôl hyn mae Duw yn dweud wrth Josua i godi carnedd hefo cerrig o wely’r afon i gofio beth ddigwyddodd yno. Mae hwn yn un o hanesion enwocaf yr Hen Destament ac mae’n dod yn syth cyn yr hanes enwog arall o goncro dinas Jericho. Mae’n cyfuno arddangosiad o rym Duw, pwysigrwydd ei Sancteiddrwydd ac ymateb pobl i’r Duw yma. Ond beth sydd gan yr hanes yma i ddweud wrthym ni heddiw?

Un o’r pethau sy’n gyffredin i ni i gyd ydy ein cof. Mae’n rhyfedd ein bod ddim ond yn ystyried ein cof pan mae’n methu, neu pan mae’n llwyddo. Rydym unai’n dweud “Sut allwn i fod wedi anghofio!” neu “Dyna i chi gof da sydd gan hwn a hwn.” Sawl gwaith wrth i ni straffaglu i gofio rhywbeth, mae ein cof yn cael kickstart wrth i ni sylwi ar rywbeth o’n cwmpas ni fydd yn ein hatgoffa?

Mae’r garnedd o gerrig gafodd ei godi gan ddeuddeg o’r Israeliaid yn gweithio yn yr un modd. Roedd yno i atgoffa’r bobl o’r hyn oedd wedi digwydd yn y fan honno. Yn debyg i garreg Ebeneser a godwyd yn nes ymlaen (1 Samuel 7), roedd y garnedd yn atgoffa’r bobl o’r ffordd yr oedd Duw wedi gweithio yn eu cenedl o’r blaen, o ble yr oedd wedi dod â nhw, i ble roedden nhw’n mynd a pha bŵer oedd gan y Duw yma. Wrth edrych ar y garnedd yma a chofio’r hanes oedd yn mynd gyda hi, mi fyddai’r Israeliaid wedi cofio’r Duw oedd o’u plaid nhw. Fedrwch chi ddychmygu mewn amser o galedi, rhywun yn mynd at yr Iorddonen a rhyw hanner meddwl fod pethau wedi bod yn well cyn iddyn nhw groesi i wlad yr addewid? Yna’n sylwi ar y garnedd a chofio hyd yn oed llif afon lydan Yr Iorddonen wedi ymostwng a sychu er mwyn i bobl ac Arch Cyfamod Duw ei chroesi. Dychmygwch gymaint o hwb fyddai hynny o gofio fod y Duw yma yn dal o blaid y genedl!

Tybed beth yn ein bywydau ni sy’n ein hatgoffa ni o ba mor anhygoel ydy yr Arglwydd? Tybed ydyn ni heddiw angen cael ein hatgoffa o’r hyn mae Duw wedi ei wneud trosom a beth mae’n dal i wneud trosom?

Gwion

Llais Bro Aled 15.10.17 (PDF)

Llais Bro Aled 15.10.17 (Word)

Comments are closed.