Dydd Sul, 22 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd:   1 Brenhinoedd 17:12-16 (BCND:tud.330/ tud.301)

Croeso cynnes i’n holl oedfaon ym Mro Aled heddiw a ninnau’n cael y fraint o addoli, siarad gyda’r Un a’n creodd, a gwrando ar ei Air sanctaidd. Wrth i ni wneud hynny, cadwn mewn cof yr adnod syfrdanol honno yn Effesiaid 3:20 sy’n cyfeirio at yr Arglwydd ‘sydd â’r gallu ganddo i wneud yn anhraethol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na’i ddychmygu…’ Felly beth bynnag yw’n hamgylchiadau ar hyn o bryd, neu’r ofnau yr ydym yn eu hwynebu, yn Iesu Grist mae gennym ffordd i ddod at Dduw sy’n Dad, a hwnnw’n Dad Hollalluog i’n cynnal a’n harwain.

Ar ddechrau’r wythnos, cyn-gorwynt Ophelia oedd yn cael y rhan fwyaf o sylw ar y newyddion. Pryd fyddai’r gwaethaf yn ein cyrraedd, beth oedd yn debygol o gael ei effeithio, ac yna adroddiadau’n croniclo faint o ddinistr yn union a achoswyd. Ac wrth ddilyn y gwahanol straeon newyddion a rhagolygon y tywydd, daeth yn amlwg fod eich lleoliad daearyddol yn debygol o wneud cryn wahaniaeth i’ch bywyd. Yn Iwerddon, lle’r oedd y storm ar ei chryfaf, caewyd yr holl ysgolion a’r prifysgolion a gohiriwyd yr holl fordeithiau rhwng yr ynys a Chymru. Ond yn ne- ddwyrain Lloegr ar y llaw arall, lliw rhyfedd ar yr haul oedd yr unig beth nodedig i ddod yn sgil Ophelia!

Hanes digon rhyfedd sy’n cael ei gofnodi yn ein darlleniad o 1 Brenhinoedd 17 heddiw, ond mae lleoliad y digwyddiadau hyn yn bwysig: mae Iesu ei hun yn cyfeirio at yr hanes am y proffwyd Elias a’r weddw o Sarepta yn Luc 4:25-26. Yno clywn Iesu’n dysgu yn y Synagog yn Nasareth gan egluro fod y gwrthodiad ohono Ef (dim croeso i broffwyd ym mro ei febyd – ad. 24), yn dilyn patrwm Beiblaidd cyffredin. Yn aml, gwelwyd proffwydi Duw yn cael eu gwrthod gan bobl yr Arglwydd cyn iddynt fynd at y Cenhedloedd paganaidd. Arweiniwyd Elias yn 1 Brenhinoedd 17 i ganol tir annuwiol Sidon lle byddai pobl yn addoli duwiau Baal, ac yn y fan honno mae gallu rhyfeddol Duw yn cael ei amlygu i’r weddw druan sydd mor brin o fwyd. Er ei bod ar lwgu a’i chypyrddau’n wag, mae cais ac anogaeth Elias y byddai Arglwydd Dduw Israel yn gweithredu yn arwain at ddarlun hyfryd o ffydd. Mae’r weddw yn mentro’r cyfan sydd ganddi ar Air yr Arglwydd a thrwy drugaredd Duw yn derbyn o’i haelioni rhyfeddol sy’n ei chynnal hi a’i theulu ddydd ar ôl dydd. Er ei bod yn dod o gefndir gwahanol i’r Israeliaid, mae Duw yn dangos ei gariad a’i allu iddi yn ei hangen. Wrth i ni ystyried ein cyflwr ninnau heddiw, diolchwn fod Iesu Grist wedi dod i fyw a marw er mwyn i ni allu derbyn o haelioni Duw yn dragywydd. Gweddïwn am oleuni i weld cymaint yr ydym ei angen, a ffydd i fentro’r cwbl arno.

Rhodri

Llais Bro Aled 22.10.17 (PDF)

Llais Bro Aled 22.10.17(Word)

 

Comments are closed.