Dydd Sul, 29 Hydref 2017

Darlleniad y Dydd:   Iago 1:16-18 (BCND:tud.251/ tud.230)

Bore da bawb, a chroeso mawr i chi i’n hoedfaon a hithau’n Sul olaf Hydref (gydag awr ychwanegol yn y gwely)! Yr wythnos hon, bydd y plant yn cael mymryn o seibiant yn ystod hanner tymor a bydd miliynau o Gristnogion ar draws y byd yn coffáu digwyddiad pwysig yn yr Almaen 500 mlynedd yn ôl sy’n cael ei gyfeirio ato gan lawer fel dechrau’r Diwygiad Protestannaidd. Ar 31ain Hydref 1517, hoeliodd Martin Luther 95 pwnc oedd yn sail i ddadl gyhoeddus yn erbyn yr Eglwys Gatholig ar ddrws eglwys yn nhref Wittenberg, ac o’r fan honno ymlaen datblygodd y ffurf o Gristnogaeth y sefydlwyd ein henwadau Cymreig arnynt. Diolchwn i Dduw am hanes yr eglwys a’r ffordd y defnyddiodd wahanol bobl i gyhoeddi’r newyddion da am Iesu’r Achubwr trwy’r oesoedd. Gofynnwn hefyd ar i’r Arglwydd barhau i fod ar waith yn nerthol yn ein byd i alw gweithwyr i’w gynhaeaf. (Mathew 9:38)

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn ystyried rhai o’r egwyddorion Beiblaidd oedd y tu ôl i’r Diwygiad Protestannaidd yn ystod Oedfa’r Fro. Wrth i ni wneud hynny, gobeithiwn allu gweld o’r newydd mor allweddol i’r Ffydd Gristnogol yw’r Beibl, ac mor ardderchog yw’r Gwaredwr graslon y mae’r holl Ysgrythur yn cyfeirio ato. Fel y gwelwn yn ein darlleniad ar y cyd o Lythyr Iago heddiw (1:16), caiff Cristnogion eu rhybuddio i beidio â chael eu camarwain, a’u hannog i lynu at athrawiaeth iach (Titus 2:1). Cwyn fawr nifer o’r diwygwyr oedd bod yr Eglwys Gatholig a’i dysgeidiaeth wedi mynd yn groes i hynny trwy gamarwain pobl yn ddifrifol i ddibynnu ar eu hymdrechion crefyddol eu hunain, yn hytrach nac ar aberth Crist drostynt yn unig. Oherwydd hynny, credai’r diwygwyr fod tragwyddoldeb yn y fantol wrth i bobl gymryd Duw yn ganiataol. Ac wrth gwrs, doedd y ffaith fod y Beibl yn annealladwy i’r mwyafrif o’r boblogaeth ddim yn help yn hyn o beth ychwaith. Ond trwy lafur arwrol Protestaniaid fel Martin Luther, a William Salesbury yng Nghymru, cyfieithwyd y Beibl a daeth Gair Duw yn ddealladwy i bobl ar draws Ewrop yn eu hieithoedd eu hunain. A ninnau’n cofio’r hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol, mae’n bwysig cydnabod nad oedd neb o’r diwygwyr yn ddi-fai (fel ninnau), ond serch hynny, gallwn roi clod i’r Arglwydd fod chwyldro’r Diwygiad Protestannaidd ymhen amser wedi effeithio’n ddwfn arnom fel cenedl a pheri i nifer dderbyn bywyd tragwyddol trwy adnabod Iesu Grist.

Rhodri

Llais Bro Aled 29.10.17 (PDF)

Llais Bro Aled 29.10.17 (Word)

Comments are closed.