Dydd Sul, 12 Tachwedd 2017

Darlleniad y Dydd:   Actau 4:8-12 (BCND:tud.132/ tud.121)

Croeso cynnes i bob un ohonoch i’n hoedfaon ar draws Bro Aled heddiw. Ar Sul y Cofio, mae’n gyfle i ni weddïo dros yr holl bobl hynny sydd wedi cael eu heffeithio ac yn parhau i ddelio â cholled oherwydd rhyfeloedd ar draws ein byd. Gwnawn hynny gan ddiolch i Dduw y bydd diwedd ar drais a gelyniaeth yn y pen draw yn sgil buddugoliaeth ein Harglwydd Iesu Grist.

Nos Fercher am 7.30, bydd Dal i Gredu yn cael ei gynnal yn Festri Cefn Meiriadog. Y tro hwn byddwn yn edrych ar ddarnau o Efengyl Marc i ystyried pwy yn union oedd Iesu, a beth y mae hynny yn ei olygu i ni heddiw? Mae croeso cynnes i unrhyw un ddod atom i wrando, trafod ac ystyried, does dim gwahaniaeth os nad oedd yn bosib i chi ddod i’r cyfarfod cyntaf, byddwn yn falch iawn o’ch croesawu!

Pwy yw Iesu yw un o’r cwestiynau mwyaf allweddol y gallwn bendroni yn ei gylch fel pobl, ac rwy’n dweud hynny oherwydd bod y Beibl yn datgelu’r fath bethau rhyfeddol am yr un a anwyd ym Methlehem. Yn ein darlleniad ar y cyd o lyfr yr Actau gwelwn Pedr ac Ioan o flaen awdurdodau crefyddol mwyaf pwerus Israel yn ateb cwestiynau am iacháu’r dyn cloff yn y deml. Er eu bod yn ddynion cyffredin di-addysg (4:13 Beibl.net), maent yn cyhoeddi yn hyderus trwy nerth yr Ysbryd Glân mai Iesu o Nasareth a groeshoeliwyd ac a atgyfododd yw’r unig achubydd i holl ddynol ryw. A thrwy awdurdod iachusol enw Iesu Grist yr iachawyd y dyn cloff yn y deml. Nid yn unig maent yn egluro i’r awdurdodau beth yw’r gwaith y mae Iesu wedi ei wneud o flaen eu llygaid, ond maent hefyd yn egluro mai Iesu yw’r conglfaen i gynllun achubol Duw. Tybed beth ydym ni’n ei wneud o’r gwirionedd yma mai Iesu Grist yw’r unig un sy’n gallu cymodi rhwng Duw sanctaidd â dynoliaeth euog? Efallai na fyddem yn barod i ddweud fod Iesu ddim yn bwysig, ond ydym ni’n sylweddoli mor hawdd yw dweud neu ganu mai Iesu yw’r Gwaredwr a ninnau’n byw ein bywydau heb ymddiried ynddo? Yn Oedfa’r Fro heno byddwn yn rhoi sylw i beth mae cyfiawnhad trwy ffydd yn ei olygu a sut mae’r ffydd hwnnw’n amlygu ei hun ym mywyd y Cristion. Wrth i ni ofyn y cwestiynau mawr yma ac ystyried rhai o’r gwirioneddau a ddaeth mor bwysig yn ystod y Diwygiad Protestannaidd, gweddïwn am gymorth i allu gweld harddwch ac addasrwydd Iesu i fod yn achubydd i bobl ym mhob oes gan gynnwys ninnau heddiw.

Rhodri

Llais Bro Aled 12.11.17 (PDF)

Llais Bro Aled 12.11.17 (Word)

Comments are closed.