Dydd Sul, 26 Tachwedd 2017

Darlleniad y Dydd:   Ioan 3:27-30 (BCND:tud.102/ tud.94)

Croeso i’n gwasanaethau ar draws yr ofalaeth heddiw. Bydd hi’n oedfa arbennig yn y Groes y pnawn ’ma wrth i aelodau a chyn-aelodau ddathlu 200 mlwyddiant y capel. Wrth ddathlu cerrig milltir o’r fath, cawn gyfle i ddiolch i’r Arglwydd a chael ein hatgoffa fod y Duw a alwodd pobl ynghyd i gyd-addoli ganrifoedd yn ôl yn parhau i fod yn Dduw sydd ar waith yn y presennol hefyd. Ac wrth edrych dros hanes yr eglwys, rhyfeddwn nad oes ‘terfyn ar gariad yr Arglwydd, ac yn sicr ni phalla ei dosturiaethau. Y maent yn newydd bob bore, a mawr yw dy ffyddlondeb.’ (Galarnad 3:22-23)

Dydd Gwener oedd y diwrnod sy’n cael ei adnabod yn Saesneg fel Black Friday; traddodiad o America lle mae tymor y siopa Nadolig ar ei anterth â’r siopau yn llawn dop o bobl yn hela’r fargen orau. O hyn ymlaen mae’n ymddangos fod popeth mewn siopau a hysbysebion yn ceisio’n perswadio fod angen gwario ar frys er mwyn bod yn barod at y Nadolig. Ac wrth siarad hefo pobl ynglŷn â’u paratoadau ar gyfer yr Ŵyl, yn enwedig wrth drafod bwyd, fe glywir y frawddeg – “bydd y deiet yn cychwyn ar ôl ’Dolig” yn cael ei hyngan yn aml! Er mai yn ysgafn y mae pobl yn dweud hyn, mae’n ddatganiad doeth hefyd yn tydi? Os ydan ni wir yn dymuno colli pwysau a cheisio bod yn iachach, does dim llawer o synnwyr mewn gwneud hynny wrth barhau i or-fwyta, a threulio’r rhan fwyaf o’n diwrnod yn ddi-symud!

Wrth i ni ystyried geiriau Ioan Fedyddiwr yn ein darlleniad ar y cyd heddiw: ‘Y mae’n rhaid iddo ef gynyddu ac i minnau leihau’, sylweddolwn fod yr hyn y mae’n ei ddweud yn gyngor doeth i Gristnogion ym mhob oes. Os ydym yn holi ein hunain sut ydym ni’n aeddfedu fel Cristnogion, mae’n amlwg y bydd Iesu Grist yn ganolog i’r ateb oherwydd fe ddywedodd Ef: ‘ar wahân i mi ni allwch wneud dim.’ (Ioan 15:5) Ac os ydym am i Iesu gynyddu yn ein bywydau ni, mae’n gwneud synnwyr fod yn rhaid i ninnau leihau’r un pryd. Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol ydi troi cefn ar roi’n hunain yn gyntaf a rhoi’r flaenoriaeth iddo Ef ym mhopeth ac ym mhobman. Bywyd o ffydd yw hyn lle mae’r Cristion yn ymddiried yng ngwaith Crist drosom i ddod â ni at y Tad, ac yn dibynnu ar gymorth Ysbryd Duw i frwydro yn erbyn pob pechod, balchder a hunanoldeb sydd ynom. Ac ochr yn ochr â hyn rydym yn gweddïo am gael gweld mawredd Iesu’n gliriach fel y gallwn ninnau fel Ioan Fedyddiwr ddweud yn ddiolchgar am ein Gwaredwr – ‘Dyma Oen Duw, sy’n cymryd ymaith bechod y byd.’ (Ioan 1:29)

Rhodri

Llais Bro Aled 26.11.17 (PDF)

Llais Bro Aled 26.11.17 (Word)

Comments are closed.