Dydd Sul, 3 Rhagfyr 2017

Darlleniad y Dydd:   Deuteronomium 18:14-19  (BCND:tud.179/ tud.164)

Croeso cynnes atom ar Sul cyntaf Rhagfyr, a ninnau ond ychydig dros dair wythnos i ffwrdd o’r Nadolig! Hyd yn oed os ydi hynny’n gwneud i chi ochneidio’n ddwfn wrth feddwl am yr holl bethau sydd angen eu gwneud, cofiwch am y cyfle arbennig sydd gennym dros yr wythnosau nesaf i ystyried rhyfeddod Duw yn gwisgo cig a gwaed ein dynoliaeth. Byddwn yn dathlu ac yn diolch am ddyfodiad y Gwaredwr yn Oedfa Garolau a Phlygain Bro Aled yn Llansannan nos Sul nesaf. Dewch yn llu i fwynhau’r awyrgylch arbennig mewn golau cannwyll ac i addoli Crist o’r nef!

Bydd y darlleniad ar y cyd o bosib yn eich taro fel un ychydig yn rhyfedd. Beth yn union sy’n mynd ymlaen yma? Pan feddyliwch am eiriau’r garol ‘Wele, cawsom y Meseia’ (C. Ff. 441) ydych chi erioed wedi ystyried at beth mae’r cwpled ‘darfu i Moses a’r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod’ yn cyfeirio? Wrth gwrs, mae’n awgrymu fod cyfeiriadau at y Meseia trwy’r Hen Destament, ond yn achos y cyfeiriad at Moses, gallwn weld yn ein darlleniad heddiw gyswllt amlwg gyda dyfodiad Iesu i’r byd. Yn Deuteronomium 18, mae Duw yn addo y byddai un arall tebyg i Moses yn dod i arwain y bobl trwy fod yn enau i eiriau Duw yn eu plith. Proffwyd fyddai yn datgan gair Duw ac yn debyg i Moses gan ei fod yn codi o blith y bobl. Ac wrth i ni droi at y Testament Newydd, sylweddolwn mai Crist oedd pen draw’r addewid hwn – dyna mae Pedr yn ei egluro yn Actau 3:22-23.

Felly Iesu yw’r un a ddaeth â neges Duw i ni, a bydd y rhai sy’n ei anwybyddu yn atebol i Dduw am hynny (Deuteronomium 18:19). Ond wrth gwrs, nid proffwyd yn unig yw Iesu Grist fel y gwelwn ym mhennod gyntaf yr Efengyl yn ôl Mathew. Yn 1:21, gelwir mab Mair yn Iesu – ‘am mai ef a wareda ei bobl oddi wrth eu pechodau’, ac yna Immanuel (y mae Duw gyda ni) yn 1:23. Duw yn dod i’w fyd yn fabi, ac yn achub pobl o’r union gyflwr sy’n eu gwahanu oddi wrth eu Creawdwr!

Wrth i ni ddathlu genedigaeth Iesu eleni, gweddïwn am gymorth yr Ysbryd Glân i ymateb i’r hanes sydd mor gyfarwydd heb gau ein clustiau. Oherwydd cariad tragwyddol y daeth Iesu i’r byd ac yr aeth o’i wirfodd i’r groes i’n cymodi â Duw. Iesu yw’r negesydd a chanolbwynt y newyddion da o lawenydd mawr! Awn ato mewn ffydd, gan ddiolch am y cyfan a wnaeth dros ei bobl.

Wele, cawsom y Meseia,
cyfaill gwerthfawroca’ ‘rioed;
darfu i Moses a’r proffwydi
ddweud amdano cyn ei ddod:
Iesu yw, gwir Fab Duw,
Ffrind a Phrynwr dynol-ryw.

(Dafydd Jones 1711-1777)

Rhodri

Llais Bro Aled 03.12.17 (PDF)

Llais Bro Aled 03.12.17 (Word)

Comments are closed.