Dydd Sul, 17 Rhagfyr 2017

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau Nadolig ar hyd a lled Bro Aled heddiw. Gweddïwn am oleuni’r Ysbryd Glân er mwyn i ninnau hefyd allu rhyfeddu a moli fel y bugeiliaid a’r doethion wrth gael clywed unwaith eto am wyrth y Ceidwad yn y crud. Gan mai hwn yw Llais Bro Aled olaf 2017 dyma’r cyfle i mi, Mair, a Gwion ddymuno Nadolig dedwydd a blwyddyn newydd fendithiol i bawb ohonoch, ac i ddiolch i bawb am eich cefnogaeth a’ch cymorth dros y flwyddyn aeth heibio. Diolch o galon hefyd i bob un o’r fro fu’n ymweld â chartrefi gofal lleol i ganu carolau dros yr wythnos ddiwethaf.

Siom fawr oedd gorfod gohirio’r gwasanaeth carolau a phlygain nos Sul diwethaf, ond os Duw a’i myn gobeithiwn aildrefnu gwasanaeth carolau a phlygain i bob oed yng nghapel Llannefydd am 10.30 fore Sul nesaf. Dewch i gael toriad o’r paratoadau munud olaf a mwynhau mawl, paned, a mins pei cyn cinio!

Wedi’r holl rybuddion am y rhew a’r eira, mae’n ymddangos fod yr arbenigwyr tywydd yn haeddu canmoliaeth am fod yn eithaf agos i’w lle gyda’u rhagolygon. Ddydd Sul yn enwedig, roedd hi’n anodd peidio rhyfeddu mor gywir oeddynt wrth ddarogan amseriad y pluo trwm. Ond teimlad digon rhyfedd yw gweld rhywbeth yn digwydd yn union fel y mae rhywun wedi dweud wrthych ynte? Dwi’n siŵr mai profiad tebyg gafodd Mair a Joseff pan anwyd Iesu. Roedd y ddau ohonynt wedi cael gwybod o flaen llaw am y geni unigryw (Mathew 1:18-25; Luc 1:26-38), ac eto gallwn ddeall yn iawn pam mai rhyfeddu a wnaeth pawb a glywodd y disgrifiadau gwych am Fab Mair (Luc 2:18; 22). Tueddu i ryfeddu wnawn ninnau wrth weld eira hefyd, er bod y mwyafrif ohonom yn hen gyfarwydd ag ef! Ond nid yw’r rhyfeddu hwnnw’n parhau gan fod yr eira’n diflannu mor sydyn i ni yng Nghymru.

Wrth i ni glywed hanes y Geni unwaith eto eleni, beth am i ni weddïo am gymorth Duw i beidio dotio dros dro fel y gwnawn hefo eira, ond yn hytrach i ddysgu gan Mair a gadwodd y cyfan a glywodd yn ddiogel yn ei chalon a myfyrio arnynt (Luc 2:19). Nid megis seren wib y daeth Iesu ond i fyw go iawn, i dyfu’n ddyn a gadwodd y gyfraith yn berffaith cyn mynd o’i wirfodd i’r groes i waredu ei bobl o’u pechodau (Mathew 2:21). Oherwydd hynny, yr ymateb priodol yw ymddiried: rhoi ein calon a’n bywyd i Iesu yr unig Achubydd, fel yr anogir ni yng ngharol 466 (CFf):

Beth a roddaf iddo,
llwm a thlawd fy myd?
Pe bawn fugail rhoddwn
orau’r praidd i gyd;
pe bawn un o’r doethion
gwnawn fy rhan ddi-goll;
ond pa beth a roddaf?
Fy mywyd oll.

(Christina Rossetti, 1830-94,
cyf. Simon B. Jones, 1894-1964)

Rhodri

Llais Bro Aled 17.12.17 (PDF)

Llais Bro Aled 17.12.17 (Word)

Comments are closed.