Dydd Sul, 4 Medi 2011

Bore da a chroeso cynnes i chi. Sut fis Awst gawsoch chi? Cyfle i ymlacio rhyw gymaint gobeithio a mwynhau yr haul!!?? Dyma’r Awst mwyaf claear ers 1993 medde’r pobl tywydd a hawdd yw eu credu am unwaith. Ddaru Ann a finne drefnu gwyliau yn Sbaen gan dybio cael dipyn o haul, ond tebyg iawn oedd hi yno hefyd er mawr siom. Poeth neu oer – mae hynny yn haws delio ag o ond mae’n anoddach o lawer delio hefo rhywbeth nad ydi o yr un peth na’r llall – y claear.

Dyma oedd rhybudd yr Arglwydd i‘r eglwys yn Laodicea, sef eu bod wedi colli eu cariad cyntaf tuag ato a bod eu cariad wedi mynd glaear – yn naill peth na’r llall. (Dat. 3: 14-22) Ac oherwydd hynny byddent yn cael eu ‘poeri allan’ ganddo.

“Gwyn fyd na fyddit oer neu boeth” (adn. 15). Geiriau cryf sy’n dweud wrthym pa mor bwysig ydi cadw ein cariad tuag at yr Iesu yn danbaid o eirias. Gweddïwn y bydd yr oedfaon heddiw dan fendith yr Ysbryd yn ein helpu i brofi gwres cariad Duw eto ac y bydd y Gair yn ein herio i roi ein hunain yn gyfan i’r Arglwydd Iesu mewn cariad a diolchgarwch.

Mae cyfnod newydd o’n blaenau a diolchwn i’r Arglwydd am ein cynnal hyd yn hyn. Trist iawn oedd gweld y lori fawr y tu allan i Heulfryn yr wythnos hon yn cludo offer y teulu tua’r brifddinas. Mae ein calonnau a’n dymuniadau gorau yn mynd hefo Meirion a Sarah, Catrin, Steffan , Sion a Hannah a gweddiwn drostynt yn wastadol. Bydd croeso mawr yn eu haros yma pob tro y byddant yn dychwelyd a gobeithio y cawn eu cwmni eto yn fuan. Gweddïwn yn arbennig dros Meirion yr wythnos nesa wrth iddo lywio y Gymanfa Gyffredinol yn absenoldeb y Parch. Bryn Williams oherwydd gwaeledd. Dymunwn iddo gryfder a doethineb oddi wrth yr Arglwydd.

Gyda llawenydd yr ydym yn croesawu Dr. Rhodri Glyn atom yn Gynorthwy-ydd Gweinidogaethol. Dydi o ddim yn ddieithr i ni gan ei fod wedi gwasanaethu yma yn y Fro cyn ei gyfnod yng Nghei Newydd. Dymunwn yn dda iddo a diolchwn i Dduw am ei alw atom.

Hefyd, estynnwn ein llongyfarchiadau i Meira a Maldwyn, Bryn Pistyll a Glenys a Trebor, Acre Isa ar dderbyn y fedal Gee am eu gwasanaeth i’r Ysgol Sul a’u ffyddlondeb dros gymaint o flynyddoedd. Diolchwn am eu cyfraniad gwerthfawr a bydded hynny yn anogaeth i ninnau drysori yr Ysgol Sul a gwneud yn fawr ohoni.

Llais Bro Aled 4 Medi 2011 (Word)

Llais Bro Aled 4 Medi 2011 (PDF)

Comments are closed.