Dydd Sul, 7 Ionawr 2018

Darlleniad y Dydd:   Salm 102:25-28 (BCND:tud.549 / tud.501)

Blwyddyn newydd dda i holl ddarllenwyr Llais Bro Aled ar Sul cyntaf 2018! Wrth i ni roi’r addurniadau i’w cadw am flwyddyn arall, beth am ddechrau gan roi diolch i Dduw am ei ddaioni a’i ffyddlondeb dros y flwyddyn aeth heibio? Ac wrth edrych ymlaen, beth am wneud hynny’n ddisgwylgar gan fod y Beibl yn cyfeirio at Dduw fel ‘yr un sydd â’r gallu ganddo i wneud yn anhraethol well na dim y gallwn ni ei ddeisyfu na’i ddychmygu, trwy’r gallu sydd ar waith ynom ni.’ (Effesiaid 3:20). Gweddïwn felly ar i’r Arglwydd weithio ynom, a’n bendithio trwy agor ein llygaid er mwyn i ni ryfeddu o’r newydd at fawredd ei ras a’i gariad tuag atom yng Nghrist.

Tybed faint ohonoch a gafodd ddillad fel anrhegion Nadolig? Maent yn parhau i fod yn anrhegion poblogaidd a defnyddiol, nid am fod pawb yn cymryd diléit mewn ffasiwn, ond oherwydd bod dillad yn hwyr neu’n hwyrach yn tueddu i wisgo neu fod yn ddiffygiol. Gallwn ddweud yr un fath am gymaint o bethau yn ein byd ni – ceir, cyfrifiaduron, hyd yn oed cartrefi. Y drefn arferol yw bod yna newid er gwaeth neu angen adnewyddu arnynt dros amser. Ar ddiwedd Salm 102, sef ein darlleniad ar gyfer heddiw, mae’r Salmydd yn ystyried y patrwm hwn. Rydym yn byw mewn creadigaeth lle mae pethau’n ymddangos ac yna’n darfod, lle mae newid yn digwydd yn gyson – a hynny’n aml yn achosi problemau a phoen i ni. Ond mae’r Salmydd yn gweld hyn oll ochr yn ochr â phwy yw’r Creawdwr. Er bod y nefoedd a’r ddaear yn cael ei newid fel gwisg, mae’r Arglwydd yn wahanol – ‘ond yr wyt ti yr un, a’th flynyddoedd heb ddiwedd.’ (Salm 102:27) Aiff hyd yn oed ymhellach yn adnod olaf y Salm trwy bwysleisio fod y Creawdwr cadarn, digyfnewid hwn hefyd yn rhoi diogelwch i blant ei weision. Meddyliwch am funud beth mae hyn yn ei olygu – er na all unrhyw un ohonom ddianc rhag y broses syrthiedig o edwino a dirywio dros amser, wrth ddod i berthynas newydd â’r Creawdwr gall pobl feidrol dderbyn diogelwch a sicrwydd ym mhresenoldeb Duw! Mae hyn i gyd yn bosib yn sgil dyfodiad y Creawdwr tragwyddol i mewn i’w greadigaeth pan wisgodd gig a gwaed dynol. A phan fu farw ac atgyfodi o’r bedd, enillwyd buddugoliaeth un waith am byth dros bechod, marwolaeth ac uffern. Wrth i ni gredu yng Nghrist, rydym yn derbyn etifeddiaeth a bywyd newydd fydd byth yn darfod, nac yn difetha nac yn diflannu.’ (1 Pedr 1:4 Beibl.net) Diolchwn felly, waeth beth yw’n sefyllfa ansefydlog bresennol, fod gobaith bywiol a sicr i’w gael yn Iesu Grist – sydd yr un ddoe, heddiw ac am byth. (Hebreaid 13:8)

Rhodri

Llais Bro Aled 07.01.18

Comments are closed.