Dydd Sul, 11 Medi 2011

Bore da a chroeso cynnes i bawb i’r oedfaon. Gobeithio ein bod yn dod at Dduw heddiw yn ddisgwylgar, gan ysu am brofi’r Ysbryd Glân yn ein harwain, ein hargyhoeddi a’n hadeiladu yn ein perthynas â’r Arglwydd. Peth braf iawn i mi yw cael eich cyfarch fel hyn a minnau ar gychwyn fy nghyfnod yn yr Ofalaeth. Diolch i bawb am y croeso yr ydw i wedi ei dderbyn yn barod ac mi fyddaf yn edrych ymlaen at gael cyfarfod mwy ohonoch dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod!

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae dŵr wedi bod yn rhywbeth sydd wedi dod i’m meddwl, a hynny am ddau reswm yn benodol. Yn gyntaf, yng Nghapel Curig yr ydw i’n byw, ac i’r rhai ohonoch fu’n gwrando neu’n edrych ar y tywydd fe fyddwch wedi sylwi ein bod wedi gorfod dygymod â glaw difrifol acw (nid peth anarferol!). Wrth ei gweld hi’n tywallt y glaw, a’r caeau fu un waith yn wyrdd yn gweddnewid i fod yn llynnoedd, mae meddwl rhywun yn naturiol yn troi at hanes Noa a’r dilyw dychrynllyd y bu’n rhaid iddo ef ei wynebu. Yr hyn sy’n rhyfeddol am hanes Noa yw’r gras neu’r ffafr a ddangosodd Duw tuag ato a’i deulu (Gen. 6:8), a’r ffordd yr ymatebodd Noa i’r gras hwnnw. Er gwaetha’r hyn a welodd o’i amgylch, ymatebodd Noa mewn ffydd i’r hyn a ddywedodd Duw wrtho, a thrwy hyn y daeth i gael ei dderbyn yn gyfiawn yng ngolwg Duw (Heb. 11:7 Beibl.net). Doedd adeiladu arch yng nghanol anialwch heb fod yna unrhyw arlliw o law ddim yn beth hawdd i’w wneud, ond roedd Noa yn adnabod ei Arglwydd, ac yn gwybod y gallai ymddiried yn llwyr ynddo.

Yr ail reswm pam y bu i mi feddwl am ddŵr oedd oherwydd i mi fod mewn bedydd perthynas i mi y Sul diwethaf, ac yn y bedydd hwnnw, atgoffwyd ni nad y babi, na’r oedolion, na hyd yn oed y dŵr a ddefnyddiwyd oedd y ffactor fwyaf allweddol yn y gwasanaeth, ond Iesu Grist ei hun. Ef yw’r un sydd wedi’n glanhau â’i waed ei hun, ac Ef yw Arglwydd pawb: ‘wrth enw Iesu y plygai pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear.’ (Phil. 2:10)  A ninnau yn cychwyn ar gyfnod newydd fel Gofalaeth, boed i ni ddilyn esiampl Noa gan ymateb i ras rhyfeddol Duw mewn ffydd gan gofio fod ffyddlondeb yr Arglwydd yn dragwyddol. Ac ar ben hynny, trwy nerth yr Ysbryd Glân,  beth am i ni sicrhau fod Iesu, gwrthrych ein ffydd yn cael y flaenoriaeth, a’r clod y mae’n ei haeddu ym mhopeth y byddwn yn ei wneud trwy’r amser.

Rhodri

Llais Bro Aled 11 Medi 2011 (PDF)

Llais Bro Aled 11 Medi 2011 (Word)

Comments are closed.