Dydd Sul, 28 Ionawr 2018

Darlleniad y Dydd:   Mathew 7:21-23 (BCND:tud.8 / tud.7)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw. Lle’r oeddech chi pan glywsoch chi am …….? Boed y gair yn y bwlch yn Aberfan, saethu Kennedy, neu ymosodiad Medi’r 11eg, dwi’n siŵr fod y rhan fwyaf ohonom yn gallu cofio darnau o newyddion neu ddigwyddiadau a’n hysgwydodd i’r byw. Maent yn torri ar draws patrwm arferol bywyd a gwneud i ni ddwys ystyried pethau. A dyna’r union effaith y mae geiriau Iesu i’w gael arnom wrth i ni droi at ein darlleniad ar y cyd o Mathew 7 heddiw. Dywed Iesu yn blaen nad yw pawb sy’n honni bod yn ddilynwyr yn ddilynwyr go iawn iddo. Ac felly nid yw pawb sy’n dweud eu bod yn Gristnogion wir yn Gristnogion. Gall hyd yn oed y rhai sy’n gwneud pethau mawr yn enw Iesu fod yn twyllo’u hunain a chael eu gwrthod gan Grist ar ddydd y farn. Yn naturiol mae’r rhybudd yma gan Iesu’n gwneud i ni feddwl yn ddifrifol am ein ffydd ein hunain, ac mae dysgeidiaeth Iesu yma’n gyfarwyddyd addas i’n cyfeirio wrth wneud hynny.

Da o beth yw i bawb ohonom holi’n hunain: ar sail beth ydw i’n tybio fy mod yn Gristion – ar sail fy ngweithredoedd neu fy magwraeth, neu’r hyn y mae pobl eraill wedi ei ddweud wrthyf? Oherwydd yn y pen draw, nid beth ydw i wedi ei wneud, nag o le’r wyf wedi dod sy’n allweddol, ond pa fath o berthynas sydd gen i hefo’r Arglwydd Iesu. Ydym ni wedi ildio’n hunain i Grist? Os ydym wedi troi at Iesu o ddifrif gan ymddiried ynddo Ef a throi cefn ar ein pechod a’n hunan gyfiawnder, mae’r Beibl yn ein dysgu fod Iesu yn ein derbyn ni fel ag yr ydym. Wedi’r cwbl, hwn yw’r un a roddodd y gwahoddiad hyfryd: “Dewch ata i, bawb sy’n cael eich llethu gan feichiau trwm, a rhof i orffwys i chi.” (Mathew 11:28) Ac os ydym wedi cael ein huno hefo Iesu trwy ffydd, yna mae’r Ysbryd Glân ynom, a bydd ei ffrwyth i’w weld trwy’n bywydau. (Galatiaid 5:22) Dyna pam fod geiriau Iesu yn Mathew 7 yn pwysleisio fod y rhai sy’n wir ddilynwyr iddo yn ei adnabod, gyda’r berthynas honno’n cael ei hamlygu wrth iddynt wneud ewyllys y Tad (Mathew 7:23). Felly mae gwir ffydd yng Nghrist yn golygu proffesu pwy yw eich Arglwydd, bod mewn perthynas gariadus ag Ef (Crist yn ein hadnabod ni a ninnau’n ei adnabod Ef), a byw mewn ffordd sy’n cyd-fynd â hynny yn gyhoeddus ac yn y dirgel.

Wrth i ni ystyried y pethau yma i gyd, gweddïwn am gymorth Duw i ddangos i bob un ohonom yr hyn sy’n wir amdanom, a thrwy hynny y cawn ras i bwyso’n llwyr ar Iesu, y Bugail Da a’n hunig obaith mewn bywyd a marwolaeth.

Rhodri

Llais Bro Aled 28.01.18

Comments are closed.