Dydd Sul, 11 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd:  Galatiaid 6:14-16 (BCND:tud.211 / tud.192)

‘Ti Arglwydd yw fy nghyfran a’m cwpan, ti sy’n diogelu fy rhan.’ Gyda’r geiriau yna mae Dafydd yn moli Duw yn Salm 16:5 ac yn mynegi ei obaith yn y presennol a’r dyfodol. Gweddïwn heddiw am eneiniad yr Ysbryd i’n galluogi i weld fod hynny’n wir i ninnau hefyd yng Nghrist, gan fod ein hetifeddiaeth yn ddiogel ynddo yn awr ac am byth.

Mae Dydd Mawrth Ynyd rownd y gornel, ac os ydy’ch ceg chi’n grimp am grempog cofiwch fod digonedd o gynhwysion gwahanol yn y siopau i sicrhau y cewch yr union beth sydd at eich dant. O’r siwgr a’r lemon traddodiadol i’r hufen iâ a’r Nutella llawn calorïau, mae’r hyn sy’n gwneud y grempog berffaith yn wahanol o un person i’r llall. Ond siawns fod yn rhaid i rysáit y grempog ei hun aros yr un fath? Tynnwch y blawd neu’r wyau allan o’r gymysgedd, neu ychwanegwch furum, ac yn saff i chi nid crempog fydd o’ch blaen wedyn!

Mae hyn yn ein hatgoffa o neges ganolog y Llythyr at y Galatiaid sy’n cynnwys adnodau darlleniad y dydd. Galwad fawr Paul yw na ddylai Cristnogion symud oddi wrth y newyddion da am Iesu Grist gan mai neges Duw yw hi, neges sy’n datgan mai trwy ffydd yn Iesu yn unig y gall pobl ddod i berthynas iawn gyda Duw. Aiff Paul mor bell a dweud Os oes rhywun yn cyhoeddi neges wahanol i’r un wnaethoch chi ei chredu, melltith Duw arno!’ (Galatiaid 1:9).

A dyna’r rheswm pam fod Paul yn terfynu trwy roi siars iddo’i hun i sicrhau mai croes Crist yw unig sail ei ymffrost, nid unrhyw beth o’i eiddo ef.

Gwyddai Paul yn iawn mai’r demtasiwn bennaf i Gristnogion oedd cael eu twyllo i ychwanegu at yr Efengyl. Ond na, meddai Paul, os ychwanegwch at yr Efengyl, nid Efengyl mohoni bellach. Nid byw bywyd da, gwybod y Beibl neu berthyn i genedl (neu eglwys!) benodol sy’n cyfrif, ond ydych chi’n ymddiried yn Iesu a’r hyn a wnaeth trwy farw ar y Groes? Os oes gennym wir ffydd ynddo, yna mae’r hyn a enillodd Iesu trwy ei farwolaeth a’i atgyfodiad yn dod yn eiddo i ni. Byddwn yn greadigaeth newydd trwy waith yr Ysbryd Glân, bydd y byd a’i bethau wedi colli’i afael arnom, a ninnau’n byw bywyd newydd i Dduw yn hytrach nac i ni’n hunain. Dyna pam y dywedodd Paul yn gynharach yn Galatiaid 2:20Yr wyf wedi fy nghroeshoelio gyda Christ; a mwyach, nid myfi sy’n byw, ond Crist sy’n byw ynof fi. A’r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf, ffydd ym Mab Duw, yr hwn a’m carodd i ac a’i rhoes ei hun i farw trosof fi.’ Gweddïwn am gymorth Duw i fyfyrio ar y geiriau hyn, ac am y ffydd fydd yn ein galluogi ninnau fel Paul i ymffrostio yng nghroes ein Ceidwad.

Rhodri

Llais Bro Aled 11.02.18

Comments are closed.