Dydd Sul, 25 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd:  Rhufeiniaid 8:12-17 (BCND:tud.172 / tud.157)

Bore da a chroeso i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Dowch i ni ddod at yr Arglwydd heddiw a thaflu ein beichiau arno fo, yr un sy’n rhoi gorffwys i’n hysbryd a rhyddid i’n henaid.

Mae pawb wedi bod yno. Rydych chi’n rhan o gymdeithas neu glwb neu griw o bobl a rhywsut, mae gennych chi ryw gyfrifoldeb neu’i gilydd: gwneud y bwyd, trefnu’r blodau, llogi’r neuadd. Mae’n beth da ar y cychwyn, ond ar ôl ychydig o amser mae’r awydd yn cychwyn pylu ac yn troi i reidrwydd. Mae’r brwdfrydedd oedd yna ar y cychwyn wedi diflannu ac mae’r gwasanaethu’n troi’n faich: “ O diar, rhaid i mi drefnu hwn a’r llall cyn nos Fawrth ond ‘sgeni’m ‘mynedd.” Wedyn, wrth i amser fynd heibio, mae’r baich yn gallu troi yn garchar. Mae’r teimlad yna o reidrwydd wedi dod yn orfodaeth a straen. Efallai ein bod ni’n teimlo wedi ein caethiwo i beidio gadael pobl eraill i lawr, neu’n teimlo’n gaeth i’r achos a bod dim ffordd call allan o’r sefyllfa.

Er fod y darlun yma’n berthnasol i lawer o gymdeithasau neu glybiau, mi all fod yn wir yn ein bywyd ni. Rydym ni’n teimlo wedi ein cau i mewn i sefyllfa neu ffordd o fyw. Rydym ni’n gwybod fod rhaid i ni ddianc, ond methu’n lân a meddwl sut i wneud hynny. Dewch i ni droi efo’n gilydd i weld beth sydd gan Paul i ddweud am y sefyllfa yma yn Rhufeiniaid 8 a’r gobaith melys mae’r Ysbryd Glân yn ei gynnig i ni.

“Dydy’r Ysbryd Glân dŷn ni wedi’i dderbyn ddim yn ein gwneud yn gaethweision ofnus unwaith eto.” Ysbryd o ryddid ydy’r Ysbryd Glân, nid un o gaethiwed. Mae Duw yn ein rhyddhau ni o garchar pechod, ein carchar ni, i mewn i ryddid Gras Duw. Os rhown ein bywyd i ofal yr Arglwydd, fe gawn ein mabwysiadu i’w deulu o – nid yn rhyw blant ofnus sy’n codi cywilydd, ond yn blant breintiedig.

Oherwydd Gras Duw, does dim rhaid i ni fyw yn gaeth i ddisgwyliadau pobl eraill. Fel Cristnogion, yr unig beth sydd raid i ni ei wneud ydy derbyn rhodd Duw! Mae Iesu wedi ein rhyddhau ni o afael ein beichiau, ofnau a’n heuogrwydd. Wrth dderbyn gwahoddiad yr Arglwydd, gallwn ddod ato fo fel plentyn yn galw ar ei dad “Abba Dad”, neu ‘dadi’ fel y buasai plentyn yn galw arno.

Beth sy’n ein rhwystro rhag dod ato fo heddiw? Beth sy’n ein rhwystro rhag blasu’r rhyddid yna o gael ein derbyn fel yr ydym, heb faich o orfodaeth?

Gwion

Llais Bro Aled 25.02.18

Comments are closed.