Dydd Sul, 1 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd:  Mathew 28:1-7 (BCND:tud.36 / tud.33)

‘Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi fel y dywedodd y byddai…’ Dyma’r geiriau chwyldroadol a glywyd ddeuddydd wedi’r croeshoeliad ac sy’n parhau’n sylfaen i ffydd, cysur a gobaith Cristnogion ar hyd a lled y byd. Wrth i ni ddod at ein gilydd dros wasanaethau Pasg 2018 ym Mro Aled, gweddïwn y bydd y Crist byw yn teyrnasu ar bob rhan o’n bywydau. A gofynnwn am gymorth yr Ysbryd i foli mewn rhyfeddod a thrysori’r newydd da fod marw ac atgyfodi Iesu yn golygu fod gennym ‘fuddugoliaeth lwyr trwy’r hwn a’n carodd ni.’ (Rhufeiniaid 8:37)

Wn i ddim os ydych chi’n bobl sy’n tueddu i ddefnyddio dywediadau sydd wedi cael eu gwneud yn boblogaidd gan gymeriadau teledu? Yn y Gymraeg, un o’r rhai mwyaf cyfarwydd yw bloedd rwystredig Mr Picton, rheolwr blin y gyfres C’Mon Midffîld: “ddudish i do!” Mae’r geiriau hyn yn gallu awgrymu amrywiaeth o ymatebion gwahanol yn dibynnu ar y ffordd y maent yn cael eu hyngan. Gallant fod yn llawn hunan gyfiawnder hyll wrth i rywun gael ei brofi’n gywir. Neu ar y llaw arall gallant amlygu digalondid anobeithiol wrth i’r ofnau gwaethaf gael eu gwireddu. Ond gwedd wahanol a welwn ar fore Sul yr atgyfodiad. Does yna neb o’r disgyblion yn dweud “ddudish i do” wrth ei gilydd. Er bod Iesu wedi dysgu droeon y byddai’n rhaid iddo fynd i Jerwsalem i ddioddef ac yna atgyfodi ar y trydydd dydd, mae dilynwyr Crist, yn ddynion a merched, mewn braw. Yr angel sy’n atgoffa’r merched o’r hyn a ddywedodd Crist ynglŷn â’i atgyfodiad, a hynny wrth iddo’u cymell i beidio ofni, ac i fynd a datgan y newyddion da wrth y disgyblion wedi iddynt weld y bedd gwag. (Mathew 28:5-7)

Gallwn gydymdeimlo’n llwyr â dryswch ac ofn y merched yn ystod y darganfyddiad dramatig hwn. Wrth gwrs eu bod mewn penbleth yn ceisio deall beth oedd ystyr y cyfan yr oeddynt wedi’i weld a’i glywed. Ond roedd Iesu wedi bod yn eu paratoi yn barod, fel ag yr oedd gair Duw yn yr holl Ysgrythurau (Luc 24:25-27)

Wrth i ni fyfyrio ar fuddugoliaeth Iesu dros farwolaeth a phechod heddiw, faint ohonom ni’n sy’n crefu am arweiniad Ysbryd Duw i ni allu byw ‘yn ôl beth dŷn ni’n ei gredu, dim yn ôl beth dŷn ni’n ei weld.’? (2 Cor. 5:7 Beibl.net) Gallwn ddweud fod y Beibl yn llusern i’m troed ac yn llewyrch i’m llwybr, ond heb i ni ei ddarllen, ac ymateb i lais y Bugail trwy roi ein hunain iddo, ar goll y byddwn o hyd.

Rhodri

Llais Bro Aled 01.04.18

Comments are closed.