Dydd Sul, 8 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd:  Nehemeia 1:8-11 (BCND:tud.437 / tud.400)

Bore da iawn i bawb a diolch i Rhodri am y gwahoddiad i sgwennu Llais Bro Aled heddiw am y tro cyntaf ers sbel! Dwn i ddim yn iawn ble i ddechrau – does yna gymaint wedi digwydd ac amgylchiadau a phrofiadau newydd i’w rhannu. Y lle gorau i ddechrau siŵr o fod ydi trwy ddiolch – diolch i Dduw am ei faith amynedd a’i ofal ac am y fraint o gael bod yn rhan o’i Eglwys. Mewn ffydd credwn fod yna fendith newydd i ni bob tro y byddwn yn diolch iddo, a’r fendith o gael adnabod ‘grym ei atgyfodiad’ wrth i ni wynebu bob dydd yn ei gwmni.

Mae’r plantos wedi llenwi ein byd yma ers yr ymddeoliad fel y gallwch ddychmygu! Hen dro na fuaswn i mor hirben wrth fagu ein plant ag yr ydw i rŵan wrth warchod ein wyresau, ond peth mawr ydi profiad. Diolch fyddwn ni amdanyn nhw ac wrth wneud hynny, diolch am ofal holl deuluoedd y Fro dros y plant a gweddïo bendith Duw ar bob un.

Does gan Dduw ddim wyrion na wyresau. Mae yn geni plant o’r newydd trwy’r Ysbryd ac yn rhoi ‘Abba, Dad’ yn eu calonnau ac yn eu genau. Rwy’n cofio mynd i Mizoram yn 1994 a dweud wrth y genhedlaeth newydd o Gristnogion yno nad oedd y ffaith fod fy nhad yn Genhadwr yn fy ngwneud i yn Gristion a bod yn rhaid i minnau ddod fy hun at Grist a chael fy ngeni o’r newydd yn blentyn iddo. Roedd hynny yn sioc i rai ond yn taro nodyn cywir i eraill.

Ond fe fyddwn yn hoffi meddwl ar yr un pryd fod elfen o ofal taid a nain yn Nuw hefyd yn ogystal â gofal a chariad tad a mam.

Yn y Beibl sylwn fod Duw yn cofio cenedlaethau o bobl a theuluoedd, ac y mae wedi gosod i bob cenhedlaeth ei chyfrifoldeb y naill i’r llall. Yn y gorchymyn syml “anrhydedda dy dad a’th fam” mae pob cenhedlaeth yn cael ei chynnwys a chyfrifoldeb y naill am y llall yn glir.

Yn ôl Ioan (19:26), dyma ddywedodd Iesu wrtho a Mair pan oedd yn cael ei groeshoelio “Mam annwyl, cymer o fel mab i ti,” 27 ac wrth y disgybl, “Gofala amdani hi fel petai’n fam i ti.” Anrhydeddodd ei Dad nefol trwy gadw pob gorchymyn i’r eithaf. Wrth i ninnau geisio anrhydeddu Duw ein Tad nefol mwynhawn bob cyfle i ddangos gofal a chariad y naill genhedlaeth tuag at y llall – hyd yn oed os ydio’n golygu gwylio’r un rhaglen Peppa am y degfed tro!!

Aneurin

Llais Bro Aled 08.04.18

Comments are closed.