Dydd Sul, 15 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd:  Hebreaid 13:1-6 (BCND:tud.250 / tud.229)

Bore da i chi gyd a chroeso i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Dewch i ni weddïo efo’n gilydd heddiw am bresenoldeb Arglwydd y Nefoedd yn ein bywydau. Dewch i ni hefyd groesawu’r Ysbryd Glân, sy’n rhoi bywyd a nerth i mewn i’n gwasanaethau ni heddiw.

Pwy ydy Duw i chi? Beth ydy rôl Duw yn eich bywyd chi? Mae nifer o ddarluniau gwahanol allem bwyso arnyn nhw i ddisgrifio ein perthynas efo Duw. Efallai ein bod yn meddwl ei fod fel heddwas neu farnwr – mae’n bell, amhersonol ac yn ceisio ein dal allan. Dydy Duw ddim ond yn ymddangos yn ein bywydau pan da ni’n gwneud rhywbeth o’i le, a hyd yn oed bryd hynny, dim ond yna i farnu neu gosbi mae o. Neu tybed ydy Duw fel ‘lifeguard’ yn ein bywydau. Da chi’n gwybod, mae o ar yr ochrau yn ein gwylio ac yn neidio i mewn i’n hachub pan da ni mewn trwbl. Pan mae pethau’n mynd yn ormod yn ein bywydau, dyna pryd da ni’n troi at Dduw gan wybod, neu hyd yn oed ddisgwyl ei fod yn gallu ein hachub.

Dewch i ni edrych ar berthynas y Salmydd gyda’r Arglwydd. “Y mae’r ARGLWYDD o’m tu, nid ofnaf; beth a wna pobl i mi?” Mae’r Arglwydd o’n plaid ni. Mae o ar ein hochr ni, ac yn helpu. I’r rhai sy’n trystio yn yr Arglwydd, mae o yna. Mae adnodau 8 a 9 o Salm 118 yn cynnig bod lloches i’w gael yn Nuw. Mae’r lloches allem ei gael yn Nuw yn fwy saff ac yn fwy dibynadwy nag allwn ei gael yn unman arall. Ym mhob sefyllfa mewn bywyd, mae Duw yna i’n cynnal ac yn brwydro o’n plaid: “Roedden nhw’n gwasgu arna i’n galed, a bu bron i mi syrthio; ond dyma’r ARGLWYDD yn fy helpu.” (Salm 118:13)

Dyna’r sicrwydd mae’r Arglwydd yn ei roi. Does dim rhaid i ni ofni, ond beth am berthynas? Mae Salm 118 yn mynegi cymaint o emosiynau a phrofiadau gwahanol, ond beth sy’n gyffredin yn y rhain i gyd ydy presenoldeb Duw a dibyniaeth y Salmydd ar Dduw yn y sefyllfaoedd gwahanol yma. “Yr Arglwydd sy’n rhoi nerth a chân i mi.” (Salm 118:14) Tybed ydym ni’n ystyried Duw fel yr un sy’n rhoi’r nerth i ni wynebu’r dydd, neu fel yr un sy’n rhoi gwir lawenydd i ni? Neu ydym ni’n sylweddoli ei fod o hyd yn oed yn gallu rhoi’r pethau yna i ni yn y lle cyntaf?

Pam na wnawn ni heddiw gymryd y cyfle i wneud ymchwil i fewn i pwy ydy Duw a sut gymeriad sydd ganddo? Tybed pa fath o Dduw wnawn ni ei ddarganfod wrth ddarllen amdano?

Gwion

Llais Bro Aled 15.04.18

Comments are closed.