Dydd Sul, 29 Ebrill 2018

Darlleniad y Dydd:  Ioan 20:30-31 (BCND:tud.127/ tud.116)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i oedfaon Sul olaf mis Ebrill. Cofiwch na fydd Oedfa’r Fro heno yn Llansannan ond yn hytrach yng Nghefn Berain, a bydd croeso i unrhyw un sydd am ymuno hefo ni. Lle bynnag y byddwn yn addoli Duw heddiw, gweddïwn am arweiniad yr Ysbryd Glân i’n tywys at Grist fel y gallwn fel y salmydd ymbil – ‘Arglwydd, adfywia fi yn ôl dy air.’ (Salm 119:107)

Un o’r cwestiynau yr ydw i’n cofio eu gofyn yn aml i’m rhieni pan oeddwn i’n blentyn oedd ‘pam’? Fel un oedd ddim yn tueddu i dderbyn yr ateb cyntaf i gwestiynau, gallaf ddychmygu fy mod wedi achosi rhwystredigaeth i dad a mam lawer gwaith! Ond fel oedolion, rydym yn sylweddoli mai trwy ofyn pam y mae plant o bob oed yn dod i ddeall mwy am y byd o’u cwmpas. Mae’r cwestiwn pam yn codi’n aml wrth i ni ddod at y Beibl – gan awduron yr amrywiol lyfrau a’r darllenwyr. Ac os ydych erioed wedi gofyn y cwestiwn pam fod hyn a hyn wedi cael ei gynnwys, mae un awdur dynol wedi rhoi ateb i ni. Wrth i ni droi at ein darlleniad ar y cyd heddiw, gwelwn fod Ioan yn dweud yn blaen tua diwedd ei Efengyl pam y mae wedi mynd i’r fath drafferth i gofnodi’r hanesion am fywyd a gweinidogaeth Iesu o Nasareth. Mae’n pwysleisio fod llawer mwy y gallai fod wedi ei gynnwys wrth ysgrifennu, ond dewisodd yr hyn sydd gennym yn ein Testament Newydd i bwrpas penodol. Nid yw’n cyflwyno Iesu i’w ddarllenwyr gan ei fod yn ddyn diddorol yn unig, er bod y diddordeb ynddo yn parhau filoedd o flynyddoedd wedi iddo droedio ar y ddaear. Na, prif bwrpas Ioan oedd cofnodi’r arwyddion pwysig am Iesu fel Duw a dyn er mwyn i’w ddarllenwyr (ym mhob oes) gael bywyd trwy gredu ynddo. (Ioan 20:31) Ac wrth gwrs mae Ioan hefyd wedi egluro fod y bywyd hwn yn berthynas fywiol a chariadus lle mae’r crediniwr yn adnabod Iesu drosto’i hun. (Ioan 17:3)

Fyddwch chi’n ystyried hynny wrth ddarllen eich Beibl? Ydych chi’n gweddïo cyn mynd i wasanaeth yn y capel y bydd Duw yn siarad yn uniongyrchol i mewn i’ch bywydau wrth i chi wrando ar Air Duw yn cael ei ddarllen a’i bregethu? Oherwydd dyna’r darlun o fywyd i’r Cristion a gawn yn y Beibl. Gan fod Crist wedi codi o’r bedd, mae’n fyw yn awr, ac yn galw pobl o bob math i ddod ato, i ymddiried ynddo, a thrwy hynny i dderbyn maddeuant pechodau a bywyd newydd na fydd diwedd arno.

Beth am i ni gymryd Ioan ar ei air felly, a mynd ati i ddarllen trwy Efengyl Ioan gan holi’n hunain, ydw i wir yn credu mai Iesu yw’r Meseia, Mab Duw? Ac ydw i wedi ymddiried ynddo o ddifri trwy ildio fy hun iddo a throi cefn ar fy hen fywyd hunan-ganolog?

Rhodri

Llais Bro Aled 29.04.18

Comments are closed.