Dydd Sul, 20 Mai 2018

Darlleniad y Dydd:  Salm 117 (BCND:tud.559/ tud.510)

Dewch i ni gymryd munud i roi gweddi o foliant i’r Arglwydd heddiw cyn mynd ymlaen gyda’n bywydau. Dewch i ni ystyried mawredd Duw a’r ffaith ei fod wedi dod yn berson o gig a gwaed a marw ar groes yn ein lle ni.

Mae darlleniad heddiw yn troi ein meddyliau at fawl. “Molwch yr Arglwydd, chi genhedloedd i gyd! Canwch fawl iddo, holl bobloedd y byd!” (Salm 117:1). Pa mor aml ydym ni wir yn addoli? Wrth i ni ganu emynau neu gytganau, tybed sawl gwaith mae ein meddyliau ni’n mynd i rywle arall: Sut mae fy llais yn swnio?  Ydw i mewn tiwn? Pam fod yr organydd wedi dewis tôn anghyfarwydd? Pam bod ni’n ei chanu hi mor araf neu mor gyflym? Beth mae’r gair yna’n ei olygu? Beth sydd i ginio? Mae yna lwyth o feddyliau gwahanol yn mynd a dod wrth i ni ganu emynau yn does? Felly, pa mor aml ydym ni wir yn addoli? Rŵan, efallai fod rhai o’n meddyliau / cwestiynau ni yn ddilys – nid pob emyn sy’n ddealladwy erbyn heddiw, efallai fod angen esbonio’r geiriau ychydig yn well cyn eu canu nhw – ond mae’n rhaid i ni gael ychydig o ddisgyblaeth wrth addoli. Mae emynau a chytganau, ynghyd â’u cyfeiliant weithiau, yn gallu cyfleu pethau na allem ni ei wneud ein hunain.

Dwi’n hoff iawn o eiriau’r gytgan “Tyrd, dyma dy gyfle i foli… tyrd, tyrd fel yr wyt i foli”. Mae moliant yn fraint i ni! Mae addoli Duw yn rhywbeth rhyfeddol i ni fanteisio arno ar bob cyfle. Sylwch o Salm 117:2 pam fod y bobl yn moli Duw: “Mae ei gariad aton ni mor fawr! Mae’r Arglwydd bob amser yn ffyddlon.” Nid addoliad di-reswm neu ryw ewfforia ysbrydol ydy hwn, ond mawl wedi ei ganoli ar ba mor rhyfeddol ydy ein Duw. Mor garedig a thrugarog ydy o tuag atom ni sy’n troi ein cefnau arno. Mor bwerus ydy ei gariad tuag atom ni, fel llifddwr bwerus yn llifo i mewn i bob rhan o’n bywydau pan da ni’n troi ato mewn gweddi ac edifeirwch. Dyma’r Duw sydd wedi addo bod achubiaeth yn dod i bobl y byd a ninnau rŵan yn medru tystiolaethu fod hynny’n wir!

Efo’r gwirioneddau hyn mewn cof, sut allwn ni gyfyngu ein mawl i ddydd Sul yn unig? Mae Rhufeiniaid 12 yn dweud mai’r ymateb briodol i drugaredd a chariad yr Arglwydd ydy i ni roi ein hunain fel aberth byw, hynny ydy, fod ein bywyd cyfan yn addoliad iddo. Dewch i ni fynd heddiw yn cyhoeddi ac yn byw fel mae’r Salm yn gorffen: Haleliwia, yn llythrennol molwch yr Arglwydd yn llawen.

Gwion

Llais Bro Aled 20.05.18

Comments are closed.