Dydd Sul, 27 Mai 2018

Darlleniad y Dydd:  2 Timotheus 4:16-18 (BCND:tud.236/ tud.216)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i oedfaon olaf mis Mai. Gweddïwn y byddwn unwaith yn rhagor yn sylweddoli mawredd ein Duw sy’n Dad, Mab ac Ysbryd Glân gan brofi o’i gynhaliaeth a’i arweiniad ar gychwyn wythnos arall. Cofiwn Salm 96:4 Beibl.net – ‘Mae’r ARGLWYDD yn Dduw mawr ac yn haeddu ei foli!’

Fel y mae nifer ohonoch wedi clywed dwi’n siŵr, byddwn yn gweld cryn newid o fis Medi ymlaen wrth i dymor Gwion fel Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol ddod i ben. Bwriad Gwion yw cychwyn ar gwrs hyfforddiant dysgu ym Mangor a dymunwn fendith Duw arno ef a Sarah dros y misoedd nesaf, a byddwn yn edrych ymlaen at barhau i gydweithio a chyd-addoli gyda hwy yma ym Mro Aled. Rydw i, Mair, a ninnau fel Bro gyfan yn eithriadol o werthfawrogol i Gwion am y cyfan y mae wedi ei wneud yn ein plith dros y tair blynedd ddiwethaf. Mae ei gefnogaeth a’i gyfraniad at ein gweinidogaeth fel tîm wedi bod yn amhrisiadwy, a byddwn yn naturiol yn gweld colli ei faich dros rannu’r Efengyl hefo pobl o bob oed, ei hiwmor a’i gyfeillgarwch cynnes, a’i ffyddlondeb wrth ddod â Gair Duw yn fyw i ni mewn cyd-destunau gwahanol. Cawn gyfle i ddiolch fel gofalaeth i Gwion am ei lafur ar ddiwedd mis Gorffennaf a cheir mwy o fanylion am hynny maes o law.

Oherwydd y newid anorfod i’r tîm gweinidogaethol, byddwn fel blaenoriaid a diaconiaid y Fro yn trafod ac yn gweddïo ynglŷn â’r ffordd orau i weinidogaethu i’r dyfodol gan geisio arweiniad yr Arglwydd yn hyn i gyd. Fel mewn cymaint o agweddau o’n bywyd, mae’n debyg y bydd newidiadau sylweddol yn dod i’n rhan fel eglwysi yn y blynyddoedd nesaf, ond nid oes angen ofni’r newidiadau hyn gan y gallwn ddibynnu ar Dduw sy’n ffyddlon trwy’r cyfan. Yn ein darlleniad ar y cyd o Ail Lythyr Timotheus, mae’r Apostol Paul yn anfon cyfarchion personol at gyfeillion wrth weld y diwedd yn dod yn fuan (4:6). Ond sylwch beth yw ei bwyslais: mae Duw wedi sefyll gyda mi yn y gorffennol gan fy nerthu (ad. 17), a bydd yn fy ngwaredu eto gan fy nwyn ‘yn ddiogel i’w deyrnas nefol’ (ad. 18). Oherwydd ei brofiad o gynhaliaeth a nerth Duw yn ei alluogi i rannu’r newyddion da am Iesu i’r holl Genhedloedd, mae Paul yn hyderus i’r dyfodol na fyddai ei Waredwr yn ei siomi er gwaetha’r ffaith iddo fod o flaen ei well (ad. 16) a’i fod yn ysgrifennu o’r carchar.

Ac fel Paul, rydym ni ym Mro Aled am wynebu’r dyfodol trwy ymddiried yng ngallu Duw, a chan barhau i gyhoeddi Efengyl ein Gwaredwr sef y ‘ffordd rymus mae Duw’n gweithio i achub pawb sy’n credu.’ (Rhufeiniaid 1:16 Beibl.net) Disgwyliwn mewn ffydd i weld beth fydd y camau nesaf gan lawenhau fod gan bawb sydd wedi ymateb i alwad Crist etifeddiaeth dragwyddol. (Hebreaid 9:15)

Rhodri

Llais Bro Aled 27.05.18

Comments are closed.