Dydd Sul, 3 Mehefin 2018

Darlleniad y Dydd:  Exodus 29:45-46 (BCND:tud.78/ tud.71)

Dyma i chi gyfnod hyfryd o heulwen yr ydan ni wedi ei gael dros yr wythnosau diwethaf. Dwn i ddim amdanoch chi, ond i mi, mae cyfres o ddiwrnodau braf yn ysgafnhau pob rhan o fywyd. Mae pethau oedd yn anodd yn ymddangos ychydig yn haws. Mae’r bobl oedd yn achosi trafferth yn ymddangos ychydig yn llai trafferthus. Mor aml yr ydan ni’n syrthio i mewn i’r trap o gwyno am bethau, yn enwedig pan mae’n oer a gwlyb! Pam na wnawn ni gymryd y cyfle yma, tra bod hi’n braf i newid ein hagwedd tuag at y byd, pobl a Duw?

Dewch i ni gofio o ble mae ein llawenydd ni’n dod. Dewch i ni atgoffa ein hunain o’r pethau bendigedig mae Duw wedi ei wneud drosta ni. Beth am y berthynas rhwng Duw a ninnau? Fel Cristnogion, rydan ni’n credu ein bod wedi ein derbyn yn blant i Dduw a bod nifer o’r addewidion wnaeth Duw i Israel yn yr Hen Destament yn berthnasol i ni heddiw.

“Dw i’n mynd i aros gyda pobl Israel. Fi fydd eu Duw nhw. 46 Byddan nhw’n deall mai fi ydy’r ARGLWYDD eu Duw nhw, ddaeth â nhw allan o wlad yr Aifft er mwyn i mi fyw gyda nhw. Fi ydy’r ARGLWYDD eu Duw nhw.”

Dyma eiriau Duw wrth ei bobl ar ôl adeiladu’r Tabernacl, pabell cyfarfod pobl â Duw. Mae Duw wedi dod â’r bobl allan o gaethwasiaeth yn Yr Aifft, er mwyn bod gyda nhw. Nid yn ddibwrpas y cafodd pobl Israel eu hachub, ond i’r pwrpas mwyaf hyfryd allech chi ei ddychmygu – i Dduw fod gyda nhw. Daeth yr Arglwydd â’r bobl allan o le ble roeddent yn cael eu cam-drin gan feistri oedd yn cyfri eu hunain yn ganolwyr rhwng y duwiau a’r bobl, i le ble roeddent yn cael eu cyfeirio, eu hamddiffyn a’u caru gan yr Arglwydd yn unig.

Welwch chi sut mae’r hanes yma’n siarad efo ni heddiw? Tybed faint ohonom ni sy’n cael ein rheoli gan rywbeth yn ein bywydau, boed hynny’n berson, sefyllfa neu’n sylwedd? Faint ohonom ni sy’n teimlo ein bod ni yn rhywle sydd ddim yn dda i’n hiechyd corfforol, meddyliol neu, yn waeth – ein hiechyd ysbrydol?

Mae Duw yn siarad efo ni trwy ei Air. Fo ydy Yr Arglwydd ac mae o’n Dduw i ni heddiw. Os down ni ato fo mewn gweddi a gofyn am gael ein hachub o’r sefyllfa, mae’n sicr o wneud hynny.

Gwion

Llais Bro Aled 03.06.18

Comments are closed.