Dydd Sul, 24 Mehefin 2018

Darlleniad y Dydd:  Iago 5: 7-11 (BCND:tud.5254 tud.233)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i oedfa arbennig Sul y Fro a’r gweithgareddau hwyliog wedyn os fyddwch chi’n aros. Edrychwn ymlaen at gael moli’r Arglwydd a mwynhau cwmni’n gilydd mewn tywydd braf gobeithio! Wrth i ni wneud hynny, gofynnwn am gymorth Ysbryd Duw i sylweddoli mor wych yw’r Arglwydd Iesu Grist – yr Un y bydd pob glin yn plygu iddo ‘yn y nefoedd, ar y ddaear a than y ddaear’. (Philipiaid 2:10 Beibl.net)

Pa mor amyneddgar ydych chi fel person? Neidio i gasgliadau a chyrraedd pen eich tennyn wrth orfod aros mewn ciw, neu ydych chi’n un sy’n cymryd pethau’n araf gan ddisgwyl yn hamddenol i weld sut mae sefyllfaoedd yn datblygu? I roi prawf ar eich amynedd dyma gwestiwn penodol – pa mor hir fyddech chi’n fodlon disgwyl er mwyn i dudalen we newydd ymddangos ar eich cyfrifiadur? Efallai nad ydym ni yn ardaloedd gwledig Cymru y bobl orau i’w holi am wasanaeth rhyngrwyd effeithiol, ond yn ôl ystadegau, mae siopwyr ar y we yn barod i ddisgwyl am ddwy eiliad i dudalen newydd agor. Os yw’r oedi’n hirach na hynny maent yn debygol o symud at gwmni arall i gael yr hyn y maent yn chwilio amdano ar frys!!

Yn ystod ein cyfnod ni o gael popeth ar amrantiad ar ein cyfrifiadur neu’n ffôn, peth digon anarferol yw gorfod disgwyl am unrhyw beth, ond mae bod yn amyneddgar yn un o’r rhinweddau sy’n cael ei grybwyll yn aml yn y Beibl. Yn gyntaf, gwelwn mor rhyfeddol o amyneddgar yw Duw hefo’i bobl. Er y troi cefn a’r gwrthryfela cyson, mae’r Arglwydd yn parhau’n amyneddgar gan alw arnynt i droi cefn ar eu pechod dro ar ôl tro trwy’r proffwydi. Ac wedi hyn oll, mae Duw yn rhoi un cyfle arall i’r ddynoliaeth trwy roi ei Fab yn aberth dros bechodau, y cyfiawn yn marw dros yr anghyfiawn i’w dwyn hwy at Dduw. (1 Pedr 3:18) Mae Pedr yn mynd mor bell â dweud: ‘Dylech weld fod amynedd yr Arglwydd yn rhoi cyfle i chi gael eich achub.’ (2 Pedr 3:15 Beibl.net)

Ac oherwydd hynny, nid yw’n syndod fod y Testament Newydd yn disgwyl i Gristnogion arddangos amynedd yn eu bywydau hwythau hefyd. Amynedd sy’n mynd law yn llaw â ffydd yn yr Arglwydd sy’n gysur ac yn gynhaliaeth i’w bobl hyd yn oed yn y stormydd mwyaf brawychus. Does neb ohonom yn gwybod beth fydd yn dod nesaf, ond gall y Cristion ddibynnu ar addewidion Duw o ddydd i ddydd gan edrych ymlaen yn ddisgwylgar at ddychweliad Iesu a’r gogoniant o’i weld fel y mae am dragwyddoldeb. ‘Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny’n aneglur; ond yna cawn weld wyneb yn wyneb.’ (1 Corinthiaid 13:12)

Rhodri

Llais Bro Aled 24.06.18

Comments are closed.