Dydd Sul, 15 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd:  Salm 34: 1-8 (BCND:tud.507 / BCN:tud.463)

Croeso i chi i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Mae’n bleser i ni unwaith eto gael dod at ein gilydd fel corff Crist i gael ein hadeiladu a’n cynnal gan ein gilydd a gan Ysbryd Crist, sy’n ein huno (1 Corinthiaid 12).

Tybed ydych chi dros yr wythnosau diwethaf wedi cael eich hudo gan ‘world cup fever’? Neu efallai eich bod wedi cael eich tynnu i mewn i’r stori newyddion am y plant oedd yn yr ogof yng ngwlad Thai? Mae’n rhyfedd fel mae rhai darnau o newyddion neu ddigwyddiadau yn tueddu i gymryd gafael yn y boblogaeth – ydych chi’n cofio mor wallgof oedd pobl yn mynd yn ystod cyfnod tîm pêl droed Cymru ym mhencampwriaeth yr Ewros yn 2016? Er iddynt ar y dechrau fod yn ran fechan o’r newyddion neu o’n meddyliau ni, wrth i ni glywed pobl eraill yn sôn amdanyn nhw ac efallai eitemau newyddion yn adrodd yr hanes, mae’r digwyddiadau yma’n chwyddo yn ein dychymyg. Cyn hir, mae’r cyffro yn cymryd gafael ac rydan ninnau’n rhannu’r newyddion hefo pobl eraill, yn eu hannog nhw hefyd i ddilyn y peth. Rydan ni, fel petai, yn mynd o’r ‘tu allan’ i’r ‘tu mewn’.

Tybed a ydy ein siwrne ysbrydol wedi ymddangos fel hyn? Bosib ein bod wedi clywed rhyw si fod pobl yn dod i ffydd. Wedyn, wrth i fwy a mwy o bobl dderbyn Iesu fel iachawdwr, fe aethom i ymchwilio i mewn i’r peth ein hunain. Wrth ddysgu mwy a dechrau gweddïo, fe ddaethom i gredu ein hunain ac i ddweud fel mae Salm 34 yn dweud: “Ro’n i wedi troi at yr ARGLWYDD am help, ac atebodd fi. Achubodd fi o’m holl ofnau. Mae’r rhai sy’n troi ato yn wên i gyd; does dim mymryn o gywilydd ar eu hwynebau”. Mae’r profiad rhyfeddol o gael ein hachub gan waed Iesu yn trawsffurfio ein bywydau yn llwyr: rydym yn pwyso arno fo ac mae rhyw lawenydd yn treiddio yn ddwfn i mewn i’n calonnau.

Ond, ydym ni wedi mynd at y cam nesaf? Ydym ni’n rhannu’r llawenydd a’r cyffro sydd wedi ein heffeithio ni? Ydym ni’n gallu uniaethu gyda dechrau Salm 34? “Dw i am frolio’r ARGLWYDD! Bydd y rhai sy’n cael eu cam-drin yn clywed ac yn llawenhau! Dewch i ganmol yr ARGLWYDD gyda mi! Gadewch i ni ei foli gyda’n gilydd!” Ydym ni eisiau i bobl eraill wybod am y cyffro a’r bywyd sydd i’w gael yn Iesu Grist? Tybed ydym ni’n dal i gredu fod cyffro a bwrlwm i’w gael yn yr Efengyl? Dewch i ni ymhyfrydu yn yr Arglwydd a gadael i’r cyffro a’r llawenydd orlifo allan ohonom.

Gwion

Llais Bro Aled 15.07.18

 

Comments are closed.