Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2018

Darlleniad y Dydd:  Ioan 13: 12-16 (BCND:tud.118 / BCN:tud.108)

Croeso cynnes i chi i’r oedfaon heddiw ac i rifyn olaf Llais Bro Aled tan fis Medi. Dyma felly gyfle gwych i mi ddymuno’n dda i bawb fydd yn mynd i lawr i’r Sioe yn Llanelwedd ac i bob un fydd yn mwynhau mymryn o wyliau dros yr wythnosau nesaf, mwynhewch! Hoffwn hefyd ddiolch o galon i chi am bob cymorth a chyfraniad at waith ein heglwysi dros y tymor diwethaf, ac yn enwedig felly i Mair a Gwion am eu holl lafur gwerthfawr fel tîm gweinidogaethol. A pheidiwch ag anghofio am yr oedfa arbennig fore Sul nesaf yng Nghefn Meiriadog lle cawn gyfle i ddiolch i Gwion am ei holl waith fel cynorthwy-ydd ym Mro Aled. Wedi’r oedfa – barbeciw, gan obeithio nad yw pawb wedi diflasu arnynt erbyn hyn!

Ydych chi’n cofio’r teimlad ar ddiwedd blwyddyn ysgol? Mae’n debyg fod y rhan fwyaf o’r cyffro yn dod o sylweddoli’r fath ryddid oedd i’w gael i wneud pethau a mynd i lefydd na fyddech fel arfer yn ymweld â nhw. Ond wrth gwrs, nid penrhyddid llwyr oedd hyn gan fod tasgau i’w gwneud a bloeddiadau i godi o’r gwely yn parhau hyd yn oed yn ystod y gwyliau. Ac wrth ddychwelyd i’r ysgol roedd digon o gyfle i siarad hefo ffrindiau a rhannu wrthynt yr hyn fu’n digwydd ers i chi gyfarfod ddiwethaf.

Meddyliwch mor bwysig i Gristnogaeth yw’r ddwy agwedd yma – rhyddid a rhannu newyddion da gydag eraill. Mae’r Testament Newydd yn gyson yn atgoffa Cristnogion fod Iesu wedi marw er mwyn eu rhyddhau o gaethiwed pechod ac i fyw bywyd o gyflawnder wrth ddilyn eu Gwaredwr. ‘I ryddid y rhyddhaodd Crist ni.’ (Galatiaid 5:1) Ond nid yw hyn yn golygu penrhyddid. Nid yw Crist wedi aberthu ei hun er mwyn i Gristnogion ddilyn eu chwantau pechadurus heb falio dim am y canlyniadau. Y bywyd newydd y mae Duw am i’w blant ei fwynhau yw’r rhyddid i garu a gwasanaethu ein gilydd (Galatiaid 5:13 Beibl.net). Y cyfle hwnnw i wasanaethu Duw ac eraill yn yr ymwybyddiaeth nad ar sail ein gweithredoedd da y cawn ein derbyn gan Dduw, ond yn hytrach ein bod yn cyflawni gweithredoedd da gan ein bod eisoes wedi’n derbyn trwy’n ffydd yn Iesu Grist. Yn ychwanegol at y rhyddid sy’n eiddo i’r Cristion am byth, gwelir hefyd yn y Beibl gyfarwyddiadau cyson i siarad am fawredd a daioni Duw gydag eraill. ‘Diolchwch i’r Arglwydd. Galwch ar ei enw, gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd.’ (Salm 105:1) Dros weddill yr haf, gweddïwn am gymorth yr Ysbryd Glân i fwynhau’r rhyddid y mae Crist wedi ei ennill i ni, ac wrth i ni wneud hynny i gael hyder cynyddol i rannu’r Efengyl gydag eraill.

Rhodri

Llais Bro Aled 22.07.18

Comments are closed.