Dydd Sul, 2 Medi 2018

Croeso cynnes i bawb ohonoch ar gychwyn tymor newydd o weithgareddau ac oedfaon ym Mro Aled! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r haf ac yn barod ar gyfer yr hyn a ddaw wrth i’r hydref agosáu a chymaint ohonom yn cychwyn ar gyfnod newydd mewn ysgol, coleg neu swydd. Heddiw dechreuwn gyda gwasanaeth newydd Bore Bro Aled fydd yn cael ei gynnal bob deufis i bawb yn y Fro. Bydd y gwasanaethau hyn yn gyfle i bob oed ddod at ein gilydd i addoli a gwrando ar Air Duw gyda phregeth yn yr oedfa a gweithgareddau penodol ar gyfer plant ac ieuenctid. Yn ychwanegol, byddwn ni fel tîm gweinidogaethol hefyd yn wynebu cyfnod o addasu dros y misoedd nesaf, a dwi’n siŵr y byddwch yn barod i weddïo am ddoethineb i mi a Mair wrth i ni geisio gwneud y defnydd gorau o’n hamser er clod i Dduw. Yn sgil yr angen i ni edrych eto ar sut ydym yn gwasanaethu’n effeithiol, bydd Llais Bro Aled yn cael ei gyhoeddi bob pythefnos o hyn ymlaen, a bydd yn cynnwys nifer o ddarnau wedi’u haddasu o ffynonellau eraill fydd yn ein helpu i ddeall ac i gwestiynu beth yw bod yn Gristion heddiw. Mae’n diolch yn enfawr i Mair am ei gwaith diflino a’i threfnusrwydd yn paratoi’r cylchlythyr yn ddi-ffael i ni bob wythnos ers blynyddoedd bellach, a gweddïwn y bydd Llais Bro Aled yn parhau i fod yn ffordd effeithiol o rannu gwybodaeth am ein gweithgareddau a’n cynorthwyo yn ein ffydd.

Wrth i ni fyw mewn dyddiau digon ansicr mewn llawer ffordd, mae’n galondid mawr bod y Beibl yn cydnabod breuder bywyd dynol ond eto’n dychwelyd at Dduw fel y rheswm pam y gall y Cristion edrych ymlaen at y dyfodol heb ofni. Mae Salm 100:3-4 yn annog yr addolwr i ddiolch i Dduw oherwydd mai’r ‘Arglwydd sydd Dduw; ef a’n gwnaeth, a’i eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa.’ Os ydym wedi rhoi’n ffydd yn y Bugail Da sydd wedi marw i achub ei ddefaid (Ioan 10:11), yna cofiwn fod ganddo ofal tragwyddol drosom. Nid geiriau gwag yw’r rhain ond gwirioneddau ac addewidion gwerthfawr sydd yn y Beibl ac wedi cael eu trysori gan y saint dros y canrifoedd. A thrwy ei Air a’i eglwys mae Duw am i ni gael ein hadeiladu yn ein ffydd i wynebu’r hyn a ddaw. Pam y byddai’r Arglwydd yn ymwneud â’i bobl fel hyn, a ninnau wedi crwydro oddi wrtho droeon? ‘Oherwydd da yw’r Arglwydd; y mae ei gariad hyd byth, a’i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.’ Salm 100:5

Rhodri

Llais Bro Aled 02.09.18

Comments are closed.