Dydd Sul, 30 Medi 2018

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ar draws Bro Aled. Heddiw, byddwn yn ystyried y cwestiwn – beth yw bywyd tragwyddol? Ac unwaith eto, byddwn yn troi at wefan www.gotquestions.org am ysbrydoliaeth. Cofiwch, os oes cwestiynau penodol yr hoffech inni ymdrechu i’w hateb yn y dyfodol, croeso cynnes i chi eu gyrru i mi ar y cyfeiriad e-bost sydd ar waelod y dudalen ôl.

Bywyd tragwyddol – term sy’n cael ei ddefnyddio lawer gwaith mewn oedfaon ar draws Cymru ond beth yn union mae’n ei olygu? Miliynau o flynyddoedd yn y nefoedd gyda’r angylion? Dyna’r darlun poblogaidd o bosib, ond nid yw’n cyd-fynd yn llawn â phwyslais y Beibl. Wrth i ni droi at Air Duw, gwelwn fod bywyd tragwyddol yn ymwneud yn uniongyrchol â’n perthynas â Duw, ac yn arbennig felly â’i Fab Iesu Grist. Wrth gwrs mae’r term tragwyddoldeb yn cyfeirio at y goruwchnaturiol, y tu allan i amser fel yr ydym ni yn ei brofi a’i ddeall o ddydd i ddydd, ond mae bywyd tragwyddol yn y Beibl hefyd yn ymwneud ag ansawdd bywyd gyda’r Arglwydd a’n creodd. Rhodd gan Dduw yw bywyd tragwyddol sy’n golygu na fydd y rhai sy’n ei dderbyn yn wynebu marwolaeth dragwyddol (sef pen draw naturiol pechod yn ôl Rhufeiniaid 6:23).

Sut felly y gallwn ni dderbyn bywyd tragwyddol? Ateb clir y Testament Newydd yw y gallwn dderbyn y rhodd hwn os ydym yn derbyn Iesu Grist trwy ffydd. Dyma grynodeb gofiadwy llythyr cyntaf Ioan Y sawl y mae’r Mab ganddo, y mae’r bywyd ganddo; y sawl nad yw Mab Duw ganddo, nid yw’r bywyd ganddo.’ (1 Ioan 5:11) Ac wrth ystyried hyn, mae’n hyfryd sylweddoli bod y rhodd o fywyd tragwyddol ar gael heddiw i’r Cristion, ac nid yw’n rhywbeth y mae angen disgwyl amdano wedi marwolaeth. Eto mae geiriau Ioan yn gymorth mawr: Pwy bynnag sy’n credu yn y Mab, y mae bywyd tragwyddol ganddo….’ (Ioan 3:36) Sylwer mai yn y presennol y mae Ioan yn sôn am gael bywyd, ac nid rhywbryd yn y dyfodol.

Daeth Iesu, Mab Duw i’r byd a bu farw dros bechod a choncro marwolaeth trwy atgyfodi. Iddo Ef y rhoddwyd yr awdurdod i roi bywyd tragwyddol i eraill. A’r rhai sy’n derbyn bywyd yw’r rhai sy’n ymddiried yng Nghrist ac yn ei adnabod: ‘A hyn yw bywyd tragwyddol: dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a’r hwn a anfonaist ti, Iesu Grist.’ (Ioan 17:3) Golyga hyn os ydym yn gofyn i ni’n hunain oes gen i fywyd tragwyddol, mae’r ateb yn dibynnu ar ydym ni’n adnabod Duw trwy Iesu. Cofiwn nad yw gwybod am Iesu ar ei ben ei hun yn ddigon – mae hyd yn oed y cythreuliaid yn gallu rhoi disgrifiad digon cywir o bwy yw Iesu! (Mathew 8:29) Ond mae’r crediniwr yn un â’i Waredwr ac yn gwybod nad oes dim yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu’n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein Harglwydd ni, y Meseia Iesu!’  (Rhufeiniaid 8:39 Beibl.net)

Rhodri

Llais Bro Aled 30.09.18

Comments are closed.