Dydd Sul, 28 Hydref 2018

Mae hi’n ddydd Sul olaf mis Hydref ac mae hynny’n golygu os ydych wedi derbyn y Llais Bro Aled hwn ar bapur yn eich capel lleol, eich bod wedi llwyddo i gofio troi’r clociau (yn ôl!) neithiwr ac wedi cyrraedd yr oedfa ar yr amser cywir. Os ydych yn darllen hwn yn electroneg cyn dydd Sul, yna gallwch ddiolch i mi eto am eich atgoffa o’r gwaith pwysig sydd angen ei wneud nos Sadwrn! Dwi’n siŵr fy mod wedi ysgrifennu am droi’r clociau yn y gorffennol, ond bob tro y mae angen mynd at y dasg arbennig hon mae’n fy nharo fel un o’r arferion rhyfedd hynny sy’n dod i’n rhan fel oedolion. Meddyliwch – mae’n achlysur sydd wedi codi ddwywaith bob blwyddyn ers i mi allu cofio, ond eto mae dal angen fy atgoffa ei fod yn digwydd!

Nid cyd-ddigwyddiad yw’r ffaith fod cymaint o’r Beibl yn atgoffa pobl Dduw mewn gwahanol ffyrdd. Yn yr Hen Destament, roedd Cyfraith Duw yn atgoffa’r bobl yn gyson o’u pechod a’u hangen am faddeuant trwy’r cyfarwyddiadau manwl am aberthau a sut oeddynt i addoli Duw sanctaidd. (Hebreaid 10:3-4) Ac os edrychwn ar nifer o’r Salmau, cyfeiriadau at y ddihangfa o’r Aifft trwy’r Exodus a geir er mwyn i bobl yr Arglwydd gofio pwy a’u hachubodd. E.e. ‘Ond gwaredodd ef hwy er mwyn ei enw, er mwyn dangos ei rym. Ceryddodd y Môr Coch ac fe sychodd, ac arweiniodd hwy trwy’r dyfnder fel pe trwy’r anialwch. Gwaredodd hwy o law’r rhai oedd yn eu casáu, a’u harbed o law’r gelyn.’ (Salm 106:8-10)

Beth amdanom ni heddiw felly? Beth yw’r pethau holl bwysig y mae angen i ni gael ein hatgoffa ohonynt? O droi at y Testament Newydd, gwelwn bwyslais ychwanegol, ond nid annisgwyl yn cael ei amlygu. Marwolaeth ac atgyfodiad yr Arglwydd Iesu yw prif destun y cofio yno oherwydd mai dyna’r unig ffordd i bechaduriaid gael eu cymodi â Duw. Pan mae Paul yn agosáu at ddiwedd ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid, mae am eu hatgoffa o’r Efengyl. A beth yw’r Efengyl? Oherwydd, yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais: i Grist farw dros ein pechodau ni, yn ôl yr Ysgrythurau; iddo gael ei gladdu, a’i gyfodi y trydydd dydd, yn ôl yr Ysgrythurau; ac iddo ymddangos i Ceffas, ac yna i’r Deuddeg.’ (1 Corinthiaid 15:3-5)

Yr hyn y mae angen i bob Cristion ei gofio yw’r hyn y mae Crist wedi ei gyflawni dros ei bobl. Does dim gobaith i ni hebddo Ef, ond i bawb sy’n credu ynddo Ef mae bywyd tragwyddol wedi ei roi’n rhodd i’r annheilwng. Gweddïwn am gymorth yr Arglwydd i gofio, ac am nerth i geisio Crist mewn ffydd ac edifeirwch.

Rhodri

Llais Bro Aled 28.10.18

Comments are closed.