Dydd Sul, 25 Tachwedd 2018

Croeso cynnes i’n gwasanaethau ym Mro Aled heddiw. Dim ond mis i fynd tan y Nadolig, peri dychryn neu ddiflastod i chi mae’r ffaith honno?! Sut bynnag ydych chi’n teimlo am y Nadolig, does fawr ddim gobaith i chi anwybyddu’r dathliadau dros y mis nesaf. Yn ffenestri’r siopau neu wrth droi at y cyfryngau daw’r neges yn gyson – mae’r diwrnod mawr bron â chyrraedd! Ond wrth i ni droi at y Beibl i ystyried yr adroddiadau am eni Crist, mae’n ddadlennol nad pryd y ganwyd Iesu sy’n cael ei bwysleisio yn gymaint â pham y mae’r enedigaeth hon mor bwysig. I’n helpu i ystyried y cwestiwn hwn rydym am droi yn ôl ychydig ganrifoedd at Hyfforddwr Thomas Charles, a chwestiwn 64 sy’n holi pam fod yn rhaid i’r Gwaredwr (Achubwr) fod yn Dduw ac yn ddyn? Mae Charles yn nodi dwy ran i’w ateb:

  1. Heb fod yn Dduw, ni allai ein hachub – ‘Does dim duw arall yn bod ar wahân i mi! Fi ydy’r Duw cyfiawn sy’n achub –does dim un arall!’ Eseia 45:21
  2. Heb fod yn ddyn, ni allai ddioddef a marw drosom – ‘Roedd y Meseia wedi dioddef drwy farw dros bechodau un waith ac am byth, er mwyn dod â chi at Dduw. Ie, yr un wnaeth bopeth yn iawn yn marw dros y rhai wnaeth bopeth o’i le! Cafodd ei ladd yn gorfforol, ond daeth yr Ysbryd ag e yn ôl yn fyw.’ 1 Pedr 3:18

Genedigaeth wyrthiol oedd un Iesu oherwydd mai dyma ddyfodiad Duw mewn cnawd dynol er mwyn gwneud y gwaith unigryw o achub dynion a merched euog. Oni bai i Iesu gael ei eni yn Dduw ac yn ddyn, ni fyddai achubiaeth na gobaith i ddynol ryw – dyna pa mor dyngedfennol yw geni mab Mair.

Gwelais fwletin newyddion yn ddiweddar yn nodi bod Tîm Achub Mynydd Llanberis yn dathlu 50 mlynedd ers iddynt ddechrau. Gwasanaeth a werthfawrogir yn fawr gan bawb sy’n mynydda, yn arbennig y rhai sydd wedi bod mewn helbul. Ond heb y tîm achub mynydd beth fyddai’n digwydd? Pwy fyddai â’r sgiliau a’r cyfarpar priodol i wneud yn siŵr fod y rhai sydd mewn angen difrifol yn cael eu symud ar fyrder o berygl i ddiogelwch? Wrth gwrs, argyfyngau yn unig yw’r achlysuron pan mae angen galw ar dîm achub mynydd, ond neges y Beibl yw bod pawb angen ei achub yn dragwyddol am ein bod i gyd wedi’n gwahanu oddi wrth Dduw. ‘Mae’r un fath i bawb am fod pawb wedi pechu. Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar eu pennau’u hunain.’ (Rhufeiniaid 3:23).

Mae’r Achubwr wrth law, mae’n barod ac yn abl i’n gwneud yn ddiogel am byth, ydym ni am alw arno?

Rhodri

Llais Bro Aled 25.11.18

Comments are closed.