Dydd Sul, 23 Rhagfyr 2018

Croeso cynnes i chi i’n gwasanaethau Nadolig ar draws Bro Aled heddiw. Ac ar ben hynny dyma gyfle i mi ar ran y tîm gweinidogaethol ddymuno Nadolig bendithiol i bawb o ddarllenwyr Llais Bro Aled! Gweddïwn y bydd Duw yn drugarog wrthym dros y cyfnod arbennig hwn ac y bydd clywed hanes geni’r Gwaredwr yn atgyfnerthu’n ffydd a’n diolchgarwch oherwydd fel y cawsom ein hatgoffa gan Rhun yn ein gwasanaeth carolau nos Sul diwethaf – ‘daeth Crist Iesu i’r byd i achub pechaduriaid.’ (1 Timotheus 1:15)

Wrth i’r flwyddyn ddod i’w therfyn mae’n rhaid i mi ddiolch i bawb ohonoch am eich cefnogaeth a’ch gweithgarwch yn y Fro ac yn eich eglwysi lleol trwy gydol 2018. Ac wrth i ni edrych ymlaen at ddechrau blwyddyn newydd, dylwn dynnu eich sylw at y newid fydd yn dod i ran nifer ohonom o Sul cyntaf Ionawr ymlaen. Bydd amseroedd nifer o’r gwasanaethau yn newid ynghyd â’r ffaith y byddwn yn cyd-addoli gyda’n gilydd fel eglwysi cyfagos yn gyson. Cofiwch gadw golwg fanwl ar Lais Bro Aled pan fydd yn cael ei gyhoeddi, a’i gadw wrth law am bythefnos i’n hwyluso wrth i ni ddod i arfer â’r drefn newydd. Gweddïwn y bydd y cyfan yn fodd i ni brofi bendith Duw wrth i ni addoli gyda’n gilydd yn y sylweddoliad fod y ‘Duw Goruchaf ddim yn byw mewn adeiladau wedi’u codi gan ddynion!’ (Actau 7:48)

Dros y Nadolig byddwn yn dathlu dyfodiad Duw i’n plith ym mherson Iesu. Ond mae Duw yn byw yng nghanol ei bobl yn thema bwysig trwy gydol y Beibl. Os awn yn ôl mor bell ag Exodus 29:45, gwelwn eiriau’r Arglwydd yn datgan y bydd ‘yn preswylio ymhlith pobl Israel’, ac o neidio i lyfr olaf y Beibl, gwelwn yr un addewid hyfryd i Gristnogion yn Natguddiad 21:1-3. Wrth ddarllen Datguddiad 21, byddwn fel arfer yn canolbwyntio ar y rhan sy’n sôn am y nef newydd a’r ddaear newydd lle na fydd poen, llefain na marwolaeth mwyach. Ond faint o sylw yr ydym wedi ei roi i’r ffaith y bydd Duw yn byw gyda’i bobl? Mae ystyried hyn yn gwneud dyfodiad Crist i’r byd hyd yn oed yn fwy rhyfeddol. Pan anwyd Iesu, gwelwyd ddechrau’r cyflawniad o addewid Duw i ddarparu aberth dros ein pechod, ond cafwyd rhagflas hefyd o’r hyn sydd i ddod am dragwyddoldeb i’r saint. Caiff Cristnogion weld Iesu fel y mae, wyneb yn wyneb, a chael bodoli am byth gyda’r Arglwydd. Dinistriwyd y rhwystrau fu’n ein hatal rhag bod mewn perthynas ag ef trwy fywyd, marwolaeth, ac atgyfodiad Iesu! Does ryfedd fod yr angel wedi dweud wrth y bugeiliaid fod ganddo ‘newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn!’ (Luc 2:10 Beibl.net)

Rhodri

Llais Bro Aled 23.12.18

Comments are closed.