Dydd Sul, 6 ac 13 Ionawr 2019

Bore da a blwyddyn newydd dda i bawb ohonoch! Ar gychwyn blwyddyn arall gallwn unwaith yn rhagor ddiolch i Dduw am ei ffyddlondeb dros y flwyddyn aeth heibio. Hyd yn oed os fu 2018 yn gyfnod anodd i ni yn bersonol, gallwn barhau i bwyso ar addewidion hyfryd yr Arglwydd sydd â gofal dros ei bobl (1 Pedr 5:7), ac ymddiried yn y Bugail Da sy’n gwarchod ei braidd i dragwyddoldeb.

Eleni byddwn yn cofio cant a hanner o flynyddoedd ers marwolaeth Henry Rees, un o arweinwyr Cristnogol Cymru yn ei gyfnod, ac un o deulu enwog Chwibren, Llansannan! Ac yn sgil hyn rydym am gychwyn y flwyddyn trwy ystyried testun un o bregethau Henry Rees sy’n addas iawn ar gyfer Llais Bro Aled cyntaf 2019 – Salm 90:12 ‘Felly dysg ni i gyfrif ein dyddiau, inni gael calon ddoeth.’

Yn y bregeth hon mae Rees yn nodi mor hawdd yw hi i ddynion a merched o bob oed fyw eu bywydau fel pe bai dim diwedd i ddod. Er cymaint o rybuddion a gawn yn y Beibl mor fyr yw ein hoes, ac mor frawychus yw marwolaeth pan ddown ar ei draws, ein tuedd naturiol yw gwneud cymaint â phosib i anwybyddu’r cwestiynau dwys ynglŷn â bywyd wedi marwolaeth. Yn wir mae’n diwylliant cyfoes ni’n annog y fath agwedd gan honni nad oes digon o dystiolaeth wyddonol am faterion o’r fath.

Ond nid felly mae’r Duw tragwyddol yn siarad â’i bobl. Diolchwn nad oes gennym Arglwydd sy’n brwsio pethau anodd o dan y carped! Yn hytrach nag osgoi trafod yr elfennau poenus a dryslyd o’n bodolaeth, mae’r Beibl yn rhoi goleuni i ni arnynt gan gyhoeddi gobaith i gredinwyr ar sail cariad rhyfeddol Duw. Ac wrth gwrs yn Iesu Grist gwelwn Achubwr a brofodd farwolaeth ac atgyfodiad drosto’i hun. ‘Ond, y gwir ydy bod y Meseia wedi’i godi yn ôl yn fyw! Mae e fel y ffrwyth cyntaf i ymddangos adeg y cynhaeaf – fe ydy’r cyntaf o lawer sy’n mynd i gael eu codi.’ (1 Corinthiaid 15:20 beibl.net)

Felly ydym ni’n barod i dderbyn tystiolaeth Gair Duw a geiriau Iesu am fywyd tragwyddol? Ydi gwirioneddau’r Beibl am gael effaith ar y ffordd yr ydym yn wynebu bob diwrnod – boed hynny ar ddechrau blwyddyn newydd neu beidio? Dyna arweiniad Salm 90:12 i ni. Os bydd ansicrwydd pryd yn union y bydd rhywun yn glanio ar ein haelwyd, bydd y doeth yn paratoi ar fyrder yn hytrach na llaesu dwylo. Yr un egwyddor sy’n bodoli ynglŷn â’n bywyd a’n perthynas gyda’r Arglwydd. Wrth i ni ystyried y geiriau hyn, gofynnwn am gymorth Duw i wneud y mwyaf o’r amser a gawn trwy ddod mewn ffydd at Grist, a byw’n bywydau gan ddibynnu’n llwyr arno Ef.Llais Bro Aled 06.01.19 + 13.01.19

Rhodri

Llais Bro Aled 06.01.19 + 13.01.19

Comments are closed.