Dydd Sul, 20 a 27 Ionawr 2019

‘Nid oes terfyn ar gariad yr Arglwydd, ac yn sicr ni phalla ei dosturiaethau. Y maent yn newydd bob bore, a mawr yw dy ffyddlondeb.’ Dyna eiriau hyfryd Galarnad 3:22-23 i ni fyfyrio arnynt ar ddechrau diwrnod newydd, ac wrth i ni edrych ymlaen at wythnos arall. Does neb ohonom yn gwybod beth a ddaw i’n rhan erbyn yr wythnos nesaf, ond gweddïwn y bydd y gwirioneddau uchod yn gymorth i ni weld fod pob dydd o’r newydd yn rhodd gan Dduw fel y gallwn dderbyn o’i dosturi diddiwedd yng Nghrist.

Bu’r wythnos ddiwethaf yn un o’r rhai mwyaf dramatig yng ngwleidyddiaeth Prydain ers tro. Y llywodraeth yn cael cweir hanesyddol nos Fawrth yn y bleidlais ar eu cynllun i adael yr Undeb Ewropeaidd, ac yna’n llwyddo i oroesi pleidlais o ddiffyg hyder yn Nhŷ’r Cyffredin nos Fercher. Oherwydd hyn i gyd mae dyfodol gwleidyddol Prydain yn glir fel mwd! Rydym wedi clywed proffwydo gwae, pobl am waed ei gilydd a nifer yn dadlau’n groch mai dim ond un ffordd (eu ffordd hwy!) sydd i ddatrys y sefyllfa. Dwi’n siŵr fod yna nifer ohonom yn ddigon pryderus ynglŷn â’r effaith y mae’r dryswch yma’n ei gael ar yr economi ac ar fywoliaeth pobl ar hyd a lled y wlad, ond wrth i ni ddarllen y Beibl cawn ein hatgoffa nad yw tensiwn nag ansicrwydd gwleidyddol yn ddim byd newydd i bobl yr Arglwydd.

Meddyliwch am Heseceia’r brenin a phobl Jwda a Jerwsalem yn wynebu bygythiadau a gwawd ymerodraeth fawr Asyria yn 701CC. (Mae’r hanes i’w weld yn Eseia 36 a 37). Roedd y gelyn pwerus wedi’u cornelu ac yn rhoi pwysau arnynt i ddod i gytundeb â hwy cyn iddynt gael eu dinistrio. Mynnai prif swyddog brenin Asyria nad oedd pwrpas i bobl Jerwsalem wrando ar Heseceia na dibynnu ar yr Arglwydd. Ond sefyll yn gadarn a wnaeth Heseceia, ac yn hytrach nag ildio i ddirmyg a thwyll y gelyn grymus, trodd at Dduw mewn gweddi gyda’r geiriau ‘O Arglwydd y Lluoedd, Duw Israel, sydd wedi ei orseddu ar y cerwbiaid, ti yn unig sydd Dduw dros holl deyrnasoedd y byd; tydi a wnaeth y nefoedd a’r ddaear.’ (Eseia 37:16) Sylweddolai Heseceia fod ei Arglwydd uwchlaw pob grym a gallu daearol, ac oherwydd hynny y gallai ddibynnu arno, ac ar ei addewidion i’w bobl yn yr argyfyngau mwyaf. Gall Cristnogion heddiw gael eu calonogi yn yr un modd o wybod fod teyrnas Dduw yn gadarn a Christ ein brenin eisoes wedi ennill buddugoliaeth derfynol dros bob gelyn ar y Groes. Diolchwn nad oes unrhyw argyfwng yn dirymu addewidion graslon Duw i’w bobl, a bod diogelwch tragwyddol i’w gael gyda’r Bugail Da – ‘Yr wyf fi’n rhoi bywyd tragwyddol iddynt; nid ânt byth i ddistryw, ac ni chaiff neb eu cipio hwy allan o’m llaw i.’ (Ioan 10:28)

Rhodri

Llais Bro Aled 20.01.19 + 27.01.19

Comments are closed.