Dydd Sul, 3 a 10 Chwefror 2019

Croeso cynnes i chi un ag oll i Fore Bro Aled yn Llansannan ar gychwyn y mis bach!

Sut ydych chi’n ymateb i rybuddion fel arfer? Dwi’n gobeithio nad fi yw’r unig un ffôl sydd wedi clywed y rhybudd gan berson sy’n gweini bwyd bod y plât o’m blaen yn boeth, ond y peth cyntaf yr wyf yn ei wneud yw teimlo’r plât ac yna difaru’n syth! Neu beth am y rhybuddion tywydd yr ydym wedi ei dderbyn dros yr wythnos ddiwethaf – anwybyddu’n llwyr a chario ’mlaen fel arfer neu fynd i’r siop i lenwi’r cypyrddau rhag ofn?!

Mae’n debyg bod ein hymateb i rybuddion yn dibynnu cryn dipyn ar ein cymeriad ac ar ba mor ddifrifol yw’r hyn y mae’r rhybudd yn cyfeirio ato. Ac wrth reswm, nid oes rhybuddion mwy difrifol i’w cael na’r rhai a welir yn y Beibl pan mae’r Creawdwr yn siarad â’i bobl a materion o fywyd, marwolaeth a thragwyddoldeb yn y fantol. Gwelwn un esiampl o’r fath yn Hebreaid 2:1-3 (Beibl.net):

“1Felly mae’n bwysig ein bod ni’n gwrando’n ofalus ar y neges dŷn ni wedi’i chlywed. Mae fel angor yn ein cadw ni rhag drifftio i ffwrdd gyda’r llif. 2 Roedd y neges roddodd Duw i ni drwy angylion yn gwbl ddibynadwy, ac roedd pawb oedd yn torri’r Gyfraith neu’n anufudd yn cael beth oedden nhw’n ei haeddu. 3 Felly pa obaith sydd i ni ddianc rhag cael ein cosbi os gwnawn ni ddiystyru’r neges ffantastig yma am Dduw yn achub! Cafodd ei chyhoeddi gyntaf gan yr Arglwydd Iesu ei hun. Wedyn cafodd ei rhannu gyda ni gan y bobl hynny oedd wedi clywed Iesu.”

Sawl gwaith ydym ni wedi meddwl am ein ffydd bersonol yn y termau yna? Ydym ni’n llwyr ddibynnol ar y newyddion da am Grist fel y mae’r morwr yn llwyr ddibynnol ar angor y llong i’w gadw rhag hwylio i drafferthion ar y llif? Neges obeithiol yw’r Efengyl am Dduw yn achub trwy anfon ei Fab annwyl i dderbyn cosb pechod yn lle’r euog. Neges wych, ffantastig ydyw gafodd ei chyhoeddi gan Iesu Grist ac yna a ledaenwyd gan ei ddisgyblion i bob cwr o’r byd.

Does dim gobaith os ydym yn diystyru’r neges a’i chanolbwynt sef Crist ei hun, ond o wrando a dod mewn ffydd at Iesu bydd gennym ‘obaith bywiol’ yn ôl Pedr. (1 Pedr 1:3)

Gweddïwn yr wythnos hon am gymorth Duw i wrando ac ymateb gan gadw geiriau Iesu mewn cof: “Pob un felly sy’n gwrando ar y geiriau hyn o’r eiddof ac yn eu gwneud, fe’i cyffelybir i un call, a adeiladodd ei dŷ ar y graig…. A phob un sy’n gwrando ar y geiriau hyn o’r eiddof a heb eu gwneud, fe’i cyffelybir i un ffôl, a adeiladodd ei dŷ ar y tywod.” (Mathew 7:24,26)

Rhodri

Llais Bro Aled 03.02.19 + 10.02.19

Comments are closed.