Dydd Sul, 17 a 24 Chwefror 2019

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ym Mro Aled. Hyd yn oed os fydd rhywbeth yn ein rhwystro rhag cyd-addoli heddiw, diolchwn nad yw Crist wedi gadael ei disgyblion yn amddifad, ac y gallwn bwyso ar yr addewid: ‘nesewch at Dduw, ac fe nesâ ef atoch chwi.’ (Iago 4:8)

A glywodd rhai ohonoch y stori newyddion trist yr wythnos hon yn cyfeirio at mor aml yr oedd pobl yn cael eu twyllo gan sgamiau serch (romance scams) y dyddiau hyn? Mae’n debyg fod y math hwn o dwyll yn targedu unigolion sy’n chwilio am gymar ar y we, gan ddatblygu ffug gyfeillgarwch â hwy er mwyn yn y pen draw eu perswadio i roi symiau anferth o arian i’r cyfaill newydd (sydd mewn gwirionedd yn lleidr). Mae’r dioddefwyr yn cael eu twyllo gan addewid o gyfeillgarwch a chariad, ond yn y pen draw siom, gwacter a chywilydd y maent yn ei brofi wrth i’w hymddiriedaeth gael eu chwalu’n racs. Ac wrth i ni feddwl am ein bywydau ni a nifer o’r rhybuddion a welwn yn y Beibl, onid ydym ni’n tueddu i ddisgyn am sgamiau serch o fathau gwahanol yn gyson? Nid sôn am bobl yn ein twyllo ydw i, ond am y twyll cyffredin yr ydym yn ei lyncu fod pethau, pobl neu lwyddiant yn gallu ein digoni a rhoi gwir fodlonrwydd i ni trwy’n bywyd.

Dywedodd Iesu wrth wraig ger y ffynnon yn Samaria “Bydd pawb sy’n yfed o’r dŵr hwn yn profi syched eto; ond pwy bynnag sy’n yfed o’r dŵr a roddaf fi iddo, ni bydd arno syched byth.’ (Ioan 4:13)

Os bydd ein bryd yn bennaf ar arian, enw da, neu hyd yn oed fywyd teuluol dedwydd, byddwn fwy na thebyg yn profi siom a chywilydd o rhyw fath o’u herwydd. Ond nid felly mae hi wrth i ni droi ac ymddiried yn ein Harglwydd Iesu Grist. Mae Ef yn ein gwahodd i ddod ato er y gŵyr yn iawn am ein pechodau a’n gwaeledd, ac roedd yn fodlon wynebu sarhad y Groes er mwyn sicrhau bywyd cyflawn i’w bobl. Nid addewidion gwag o gariad a chwmnïaeth gawn ganddo Ef, ond cariad tragwyddol sydd wedi cael ei brofi yn y modd mwyaf costus. ‘Ond prawf Duw o’r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid.’ (Rhufeiniaid 5:8) Diolchwn am gariad go iawn Duw, a llawenhawn fod Crist yn Achubwr wnaiff byth ein siomi.

Rhodri

Llais Bro Aled 17.02.19 + 24.02.19

 

Comments are closed.