Dydd Sul, 3 a’r 10 Mawrth 2019

Bore da a chroeso mawr i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw. Mae’n ddechrau mis Mawrth a nifer o ddigwyddiadau Gŵyl Ddewi yn cael eu cynnal lle byddwn yn dathlu ein Cymreictod gyda’n gilydd. Ac wrth i ni gofio cyfraniad neilltuol Dewi, mae’n naturiol bod nifer o Gymry hefyd yn tueddu i ddefnyddio’r amser hwn o’r flwyddyn i gofio a diolch am waith rhyfeddol Duw yn ein gwlad dros y canrifoedd. Ond wrth gwrs, nid ffydd y gorffennol yw Cristnogaeth yng Nghymru a dyna pam y byddai’n syniad gwych i ni ddefnyddio’r amser hwn o’r flwyddyn i ymroi i weddïo’n daer dros gyflwr ein gwlad. Gofynnwn i Dduw adnewyddu ei bobl trwy Ei Ysbryd ac ar i Arglwydd y cynhaeaf anfon mwy o weithwyr i’w feysydd.

Wrth feddwl am Gymreictod a’r fagwraeth arbennig mae cymaint ohonom wedi ei derbyn, yn naturiol mae rhywun yn cael ei atgoffa am y ffordd yr oedd Paul yn edrych yn ôl ar ei fagwraeth a’i gefndir wedi iddo ddod yn was i Grist. Fel y byddwn ni’n cyfeirio at rywun fel Cymro neu Gymraes i’r carn, yn Philipiaid 3 mae Paul yn dweud yn blaen na fyddai fawr o neb yn gallu ei guro mewn cystadleuaeth pwy sydd fwyaf Iddewig! Roedd Paul o dras Iddewig pur, yn siarad Hebraeg fel ei rieni ac yn Pharisead oedd yn cadw’r gyfraith Iddewig yn fanwl, fanwl. (Philipiaid 3:5 Beibl.net) Ond er mwyn dweud mai dyna oedd yn bwysig iddo y mae Paul y Cristion yn rhestru hyn – mae’r cyfan yn newid wedi iddo ddod i adnabod Iesu Grist: ‘Rôn i’n cyfri’r pethau yna i gyd mor bwysig ar un adeg, ond o achos beth wnaeth y Meseia, dŷn nhw’n dda i ddim bellach. Does dim byd mwy gwerthfawr bellach na’r fraint aruthrol o gael nabod fy Arglwydd, y Meseia Iesu!’ (Philipiaid 3:7-8)

Trwy ei brofiad personol o ddod i adnabod Iesu fel Arglwydd sylweddolodd Paul iddo fod yn ymhyfrydu yn y pethau anghywir. Er ei lwyddiant cymharol yn cadw’r Gyfraith Iddewig, wnaeth hynny ddim sicrhau perthynas iawn rhyngddo â Duw. Trwy ymddiried yn Iesu Grist yn unig y daeth hynny, a dyna sy’n wir i ninnau heddiw hefyd.

Does dim o’i le mewn gwerthfawrogi a diolch am ein hetifeddiaeth a’n magwraeth, ond nid oes neb ohonom yn dod i berthynas iawn â Duw ar sail ein cefndir yn unig. Dyna pam fod galwad Iesu i bobl o bob lliw a llun ddod ato yr un mor allweddol heddiw ac y bu erioed. ‘Pwy bynnag sy’n credu yn y Mab, y mae bywyd tragwyddol ganddo; pwy bynnag sy’n anufudd i’r Mab, ni wêl fywyd, ond y mae digofaint Duw yn aros arno.’ (Ioan 3:36)

Llais Bro Aled 03.03.19 + 10.03.19

Comments are closed.