Dydd Sul, 17 a’r 24 Mawrth 2019

Croeso cynnes i’r oedfaon heddiw. Wrth i’r sefyllfa wleidyddol Brydeinig symud o un penbleth dryslyd i’r llall, a fawr neb yn siŵr beth yw’r cam nesaf, diolchwn y gallwn ymddiried mewn Duw sydd â’i gadernid yn gysur ym mhob sefyllfa: ‘Yr Arglwydd yw fy nghraig, fy nghadernid a’m gwaredydd; fy Nuw yw fy nghraig lle llochesaf, fy nharian, fy amddiffynfa gadarn a’m caer.’ (Salm 18:2)

Ac wrth i ni sôn am ddryswch, fe fydd nifer ohonoch yn derbyn ffurflen gennym dros yr wythnosau nesaf ac o bosib yn holi – pam bod angen i’r capel hefyd gael yr holl waith papur yma? Oherwydd deddf gwlad, bydd angen eich caniatâd ysgrifenedig ar gyfer cadw a defnyddio rhai mathau o wybodaeth amdanoch. Bydd hyn yn effeithio ar nifer o agweddau gwahanol o fywyd yr eglwysi a’r Fro gyfan, ac nid oes posib ei osgoi! Fel enghraifft ymarferol, er mwyn gallu cynnwys cofion atoch yn Llais Bro Aled yn sgil gwaeledd neu ddathliad arbennig, bydd yn rhaid i ni gael eich cydsyniad ysgrifenedig yn gyntaf. Gwn fod hyn yn anghyfleus ac yn rhwystredig i nifer, ond mae’n ofynnol arnom fel eglwysi i gydymffurfio â’r ddeddf sy’n diogelu data personol a phreifatrwydd pobl. Rydym yn naturiol am barchu dymuniadau ein cyd-aelodau, ond gweddïwn na fydd hyn yn effeithio’n negyddol ar ein gallu i ddangos gofal dros eraill a charu ein gilydd yn ôl gorchymyn Iesu. (Ioan 13:34)

Er mwyn i ni allu cydymffurfio â’ch dymuniad, gofynnaf yn garedig i chi lenwi’r ffurflen a’i dychwelyd at ysgrifennydd eich eglwys erbyn Sul y Pasg os gwelwch yn dda. Yna, o ddechrau mis Mai ymlaen, gobeithiwn allu cynnwys cofion yn Llais Bro Aled at yr aelodau hynny sydd wedi mynegi eu caniatâd i ni wneud hynny. Os na fyddwn wedi derbyn eich ffurflen, ni fyddwn yn gallu cyfeirio atoch yn Llais Bro Aled hyd nes y byddwn wedi derbyn y caniatâd ysgrifenedig hwnnw. Cofiwch mai – yn y rhan fwyaf o achosion – dim ond unwaith y bydd angen i chi lenwi’r ffurflen ond gallwch dynnu eich caniatad yn ôl neu ei newid ar unrhyw adeg trwy gysylltu ag ysgrifennydd eich eglwys. Os oes unrhyw beth sydd ddim yn glir, cysylltwch â’ch blaenoriaid/ diaconiaid lleol, neu gyda mi neu Mair, ac fe geisiwn ein gorau roi arweiniad i’ch helpu!

Rhodri

Llais Bro Aled 17.03.19 + 24.03.19

Comments are closed.