Dydd Sul, 31 Mawrth a 7 Ebrill 2019

‘Iesu, Iesu, ’rwyt ti’n ddigon, ’rwyt ti’n llawer mwy na’r byd’. Dyna linell gyntaf emyn enwog William Williams Pantycelyn, a datganiad hyfryd o’i ffydd. Ond wrth ganu geiriau tebyg i hyn, ydym ni’n gofyn i’n hunain – ydw i’n credu hyn? Mae’n hawdd iawn morio canu yn ddifeddwl bron, ond tybed yw’r hyn y mae’r geiriau yn ei fynegi yn canu cloch i ni heddiw? Efallai eich bod yn gweld y datganiad fod Iesu yn ‘llawer mwy na’r byd’ ychydig yn ormodol, ond mae’n cyd-fynd â’r hyn sy’n cael ei gofnodi yn y Beibl. Trwy’r Testament Newydd, gwelwn bobl yn dod yn ddilynwyr i Grist a’u bywydau a’u blaenoriaethau yn cael eu troi wyneb i waered. O’r pysgotwyr cyntaf yn ‘gadael popeth i fynd ar ei ôl’ (Luc 5:11), i Sacheus gyfoethog yn fodlon talu bedair gwaith cymaint yn ôl i’r rhai a dwyllwyd ganddo (Luc 19:8). Ac wrth gwrs yr enghraifft fwyaf syfrdanol oedd Saul y Pharisead – erlidiwr ffyrnig y Cristnogion cynnar. Wedi ei gyfarfyddiad dramatig â’r Crist atgyfodedig a’i brofiad personol o ras Duw, ysgrifennodd at Gristnogion Rhufain ‘Dw i’n ei chyfri hi’n fraint fod Duw wedi fy ngalw i fod yn gynrychiolydd personol iddo, i rannu ei neges gyda chi.’ (Rhufeiniaid 11:13 Beibl.net) Beth allai fod wedi achosi’r fath chwyldro ym mywydau’r bobl hyn?

Yng nghanol eu sefyllfaoedd amrywiol – bywyd gwaith cyffredin, cyfoeth sylweddol a hyfforddiant crefyddol uwchraddol, daeth yr unigolion yma i sylweddoli nad oedd dim oll yn cymharu â’r hyn a ddaeth iddynt trwy Iesu Grist. ‘Os yw rhywun yng Nghrist, y mae’n greadigaeth newydd; aeth yr hen heibio, y mae’r newydd yma.’ (2 Corinthiaid 5:17) Oherwydd wrth ddod i gredu yng Nghrist, nid ffordd newydd o fyw yn unig a gawsant, ond derbyniad gan Dduw, a phrofiad o gariad tragwyddol y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân. (Ioan 17:26) Ac mae hynny’n ddigon i newid popeth, hyd yn oed ein gallu i ddygymod â’r sefyllfaoedd mwyaf dirdynnol. Fel y dywedodd un esboniwr Beiblaidd, pan sylweddolwn mai’r Arglwydd yn unig sydd gennym, daw’n amlwg wedyn mai’r Arglwydd yn unig yr ydym ei angen.

Wrth ddod i gyd-addoli heddiw, gweddïwn am arweiniad yr Ysbryd Glân i ddangos i ni ein gwendid a’n hangen cyn ein tywys at Iesu, yr unig un sy’n ddigon i’w bobl ym mhob sefyllfa. (Ioan 6:35)

Rhodri

Llais Bro Aled 31.03.19 + 07.04.19

Comments are closed.