Dydd Sul, 14 a’r 21 Ebrill 2019

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw, gydag wythnos y Pasg o’n blaenau. A chroeso arbennig iawn i’n cyfeillion o Synod Mizoram, India fydd yn moli gyda ni yn Llansannan heno. Wrth gwrs, nid dyma’r tro cyntaf i ni gael cwmni’r côr, ond braf yw cael parhau’r cysylltiad hanesyddol rhwng Cymru a Mizoram wrth groesawu to newydd o’r côr i’n hardal. Ac yn naturiol, i ni yma ym Mro Aled mae’r cysylltiad gymaint â hynny yn fwy clos oherwydd bod ein cyn-weinidog (Lawma yn ôl ei enw Mizo!) yn frodor o Mizoram. Ar ben hyn, tad Aneurin, y Parch O. W. Owen oedd sylfaenydd y Gymdeithas Ieuenctid Gristnogol (KTP) ym Mizoram, ac aelodau’r KTP sy’n llenwi rhengau’r côr heddiw. Nid yn unig cawn gyfle i ddiolch i Dduw am ei waith yng Nghymru ac yn Asia, ond gallwn ychwanegu’r ochr arall i’r Iwerydd i’n diolch hefyd, gan y bydd y Parch. John Robinson yn pregethu yn ein hoedfa. Yn wreiddiol o dalaith Tennessee, U.D.A., mae John yn wyneb cyfarwydd yn ein capeli ym Mro Aled, ac yntau wedi bod yn genhadwr ac yn gyfarwyddwr cenhadol yng Nghymru ers yn agos i ugain mlynedd bellach. Yn ieithydd medrus, edrychwn ymlaen at gael ei glywed yn agor Gair Duw gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd cenhadu i’r ffydd Gristnogol.

Hyfrydwch yw gallu canmol yr Arglwydd gyda’n brodyr a’n chwiorydd o bedwar ban y byd a ninnau ar drothwy’r Pasg. Oherwydd wrth i ni feddwl am yr hyn ddigwyddodd i’r Arglwydd Iesu ar ddiwedd ei weinidogaeth ddaearol, cawn gyfle i oedi a myfyrio ar fawredd cynllun achubol Duw. Daeth Crist i’r byd i achub pechaduriaid – ac nid rhai wedi eu cyfyngu i rai ardaloedd daearyddol yn unig! Y Bugail Da ei hun ddywedodd wrth ei wrandawyr Iddewig: ‘Y mae gennyf ddefaid eraill hefyd, nad ydynt yn perthyn i’r gorlan hon. Rhaid imi ddod â’r rheini i mewn, ac fe wrandawant ar fy llais. Yna bydd un praidd ac un bugail.’ (Ioan 10:16) Trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu, cyflawnwyd bwriad tragwyddol Duw i achub a galw pobl o bob cenedl, llwyth, ac iaith i fod yn bobl iddo’i hun – yn un teulu gydag Iesu Grist yn gonglfaen. (Effesiaid 2:19-20)

Wrth i ni ddechrau’r wythnos yn rhoi clod i Dduw am rym byd eang y newyddion da, gofynnwn am arweiniad ei Ysbryd trwy weddill yr wythnos hefyd i lawenhau yng nghanlyniadau bendigedig yr Atgyfodiad. ‘Am fod fy Iesu’n fyw, byw hefyd fydd ei saint!’

Rhodri

Llais Bro Aled 14.04.19 + 21.04.19

Comments are closed.